Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID87
TitleKIRSAL KALKINMADA INTERNET TABANLI BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI
Author(s)Author #1
Name: Bülent Gülçubuk
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TÜRKİYE
Email: gulcubuk___agri.ankara.edu.tr

Author #2
Name: Nilay Aluftekin
Org: Çankaya Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: baykal___cankaya.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKırsal kalkınma, tarım, Internet, kırsal alan, bilgi sistemleri
AbstractÖZET

Gelişmekte olan ülkeler kırsal kalkınma ve gıda güvenliği politikalarına ek olarak yeni stratejiler arayışındadır. Bu arayışlar arasında Internet tabanlı bilgi sistemleri son yıllarda kırsal kalkınma çalışmalarında sıkça kullanılan bir yenilik ve yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Internet tabanlı bilgi sistemlerinin kırsal kalkınma çalışmalarında kullanılması bir çok kalkınmacı tarafından desteklenirken, bu teknolojilerin kırsal kalkınmanın tek çözümü olarak görülemeyeceği ve ancak kırsal kalkınma araçlarından birisi olarak kullanılabileceği görüşünü savunanlar da vardır. Bu konuda bir çok uluslar arası kalkınma kuruluşunun ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği projeler mevcuttur. Dünya bankası’nın Afrika, Uluslar arası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun (IFAD) Latin Amerika ve Karayipler’de, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Gana, Malavi, Mozambik ve Zimbave’de Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Afrika’da gerçekleştirdiği başarılı projelerden bahsetmek mümkündür.
Kırsal alanda yaşayanlar ve bunlar arasında özellikle tarım ile uğraşanlar girdilerin sağlanmasında, yeni teknolojilerin öğrenilmesinde, erken uyarı teknolojilerinin kullanılmasında (kuraklık, zararlılar, hastalıklar), kredi ve ürünlerin pazar fiyatları konusunda bilgiye gereksinim duymaktadır. Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal kalkınma çalışmalarında kullanılan Internet tabanlı bilgi sistemlerinin kalkınma çalışmalarındaki öneminin ve uygulama tekniklerinin Türkiye gibi nüfusunun yaklaşık %35’i kırsal alanda yaşayan ve gelişmekte olan bir ülke için ortaya koyulması önem taşımaktadır.
Bu bildiride, Türkiye’de gerçekleştirilen tarımsal ve/veya kırsal kalkınma projelerinin istenen etkinliğe ulaşamamasının getirdiği sorunların giderilmesinde gerek üretim ve verimliliğin gerekse iç ve dış pazarda Türk çiftçisinin rekabet gücünün arttırılması açısından Internet tabanlı bilgi sistemlerinin kırsal alanda uygulama yöntemlerin tartışılması ve buna yönelik politikaların geliştirilmesi amaçlanmıştır.

ABSTRACT
In addition to politics about rural development and food security, developing countries are looking for new strategies. Internet based information systems arise as an innovation and new approach in rural development studies in recent years. While most of developers support using of Internet based information systems in rural development, there are also some developers who recognize these technologies as an only tool in other solutions for rural development. There are a lot of projects in rural areas related with Internet based information systems and these projects are supported by international development agencies, and NGO’s. Projects such as in Africa by The World Bank, Latin America and Caribbean by IFAD, Ghana, Malawi, Mozambique and Zimbabwe by United Nations Development Program and Africa by FAO are very successful projects in this area.
People who are living in rural area and specially engaged with agriculture need information such as providing inputs, learning new technologies, using early warning systems (drought, pests, diseases), price of products and credit opportunities. It is so important to put forth the importance and usage techniques of Internet based information systems that are used in rural development studies for Turkey as a developing country and have rural population nearly 35%.
In this paper, application methods of Internet based information systems are discussed as a matter of ineffective agricultural and/or rural development projects in Turkey and to improve competitive advantage of Turkish farmers in national and international markets. Furthermore, development of politics that are oriented to Internet based information systems in rural development studies for Turkey are also discussed.


Topics• E-tarım, ve Tarımsal Bilişim
Comments
Paper 87.doc (156KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC