Turkiye'de Internet Konferansi 2007

Öneri Özeti

ID40
TitleBilgi Ekonomisinin Kuramsal Çerçevesi
Author(s)Author #1
Name: Kamil TASCI
Org: Cornell University
Country: USA
Email: kt335__at__cornell.edu

Author #2
Name: Çağatay TELLİ
Org: Devlet Planlama Teşkilatı
Country: Türkiye
Email: ctelli__at__dpt.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgi Ekonomisi, Ar-Ge, Yenilik, İnovasyon, Bilgi Teknolojileri, Ağ Dışsallıkları, Bilgi Asimetrisi, Sayısal Deflasyon, İçsel Büyüme Modelleri
AbstractBilgi ekonomisine geçiş bugün tüm gelişmiş ekonomiler ve Avrupa Birliğinin temel stratejisi (Lizbon Stratejisi) haline gelmesine rağmen ülkemizde gerek araştırıcılar, gerekse politika oluşturucular tarafından yeterli ilgiyi görememiştir. Bu çalışmanın amacı dünya araştırmacılar ve politika geliştiriciler tarafından önemle ele alınan bilgi ekonomisi yaklaşımının ülkemizde daha daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
Bu çalışmada yeni bir toplumsal paradoks olarak kabul edilen bilgi toplumun ekonomik yapısı olan bilgi ekonomisinin teorik çerçevesi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bilgi ekonomisinin endüstriyel ekonomiyle olan temel farklılıkları 3 ana başlık altında ortaya konulmuştur. Bilgi ekonomisinin temel unsurları: Ar-Ge ve yenilikçilik, nitelikli insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve küresel düzeyde dinamik pazar ve iş ortamıdır. Ekonomi biliminin en önemli araştırma alanlarından birisi de rekabettir. Rekabetin bilgi ekonomisinde gösterdiği farklılıklar ve yeni yaklaşımlar ele alınmıştır. Ayrıca, ekonomi teorisinde Schumpeter’le başlayan Ar-Ge, teknoloji, bilgi teknolojileir ve insan kaynaklarının ekonomik büyümeye olan katkılarını dikkate alan içsel büyüme modelleri ile bilgi ekonomisi arasında olduğu düşünülen ilişkiler irdelenmiştir.
Topics• Bilgi Ekonomisi, ve Bilgi Toplumu
Comments
Paper 40.pdf (271KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC