NEFRET SÖYLEMİNİN YENİ MEDYA ORTAMINDA DOLAŞIMA GİRMESİ VE TÜRETİLMESİ (PANEL: YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ)

Mutlu BİNARK

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

binark__AT__baskent.edu.tr


Anahtar kelimeler: yeni medya, demokrasi, nefret söylemi, homofobi, transfobi, zenofobi, etnik milliyetçilikÖzet:

Yeni medya ortamında gündelik yaşamda söylemsel pratiklerde üretilen ve geleneksel medya metinlerinde dolaşıma sokulan homofobik, transfobik, heteroseksist cinsiyetçi, yabancı düşmanı, ırkçı, etnik milliyetçi ve ayrımcı nefret söylemi yeni medya ortamının özelliklerinden dolayı çok daha kolay bir şekilde yaygınlaşarak, sıradanlaşarak dolaşıma girmektedir.


Böylece her türlü ayrımcı ve dışlayıcı söylemsel pratikler kanıksanmakta, zaman içinde toplumdaki farklı kimlikleri ve varoluş pratiklerini ötekileştirmekte, hatta yok edici eylemlere, diğer bir deyişle nefret suçlarına dönüşebilmektedir.

Yeni medyada nefret söylemi ile ilgili olarak bu panelde, ilk olarak nefret suçunun yasal tanımları, daha sonra nefret söyleminin uluslararası mevzuatta tanımlanması aktarılacak, ikinci olarak yeni medya ortamında nefret söyleminin varlığının demokratik ve çoğulcu bir toplum ve siyasal ortam için niçin bir tehdit oluşturduğu tartışılacaktır. Bu tartışmadan sonra, AB’nde çevrimiçi ortamlarda çocukların ve gençlerin zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmalar ile Türkiye’de geleneksel medya metinlerinde nefret söylemi üzerine gerçekleştirilmiş araştırmalar kısaca bulguları ve yöntemleri ile özetlenecektir.