DİJİTAL OYUNLARDA CİNSİYETÇİLİK (PANEL: YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ)

Günseli BAYRAKTUTAN SÜTCÜ

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

bayrakt__AT__baskent.edu.tr


Anahtar kelimeler: yeni medya, demokrasi, nefret söylemi, dijital oyunlar, cinsiyetçilik


Özet:

Nefret söylemi, ırk, din, etnik köken, cinsiyet gibi kategorileri hedef alır ve bu ayrımlar üzerinden üretilir, dolayısıyla nefret söylemi üzerine yapılan tartışmalar da bu kategorileri kapsayan tartışmaları ve çözümlemeleri içerir. Ancak, cinsiyetçilik nefret söyleminin bir mekanizması olarak nedense biraz daha az görünür ve tartışılır bir ideolojik yapılanmadır. Oysaki nefret söylemi içerisinde en saf haliyle şiddet barındırır ve burada öncelikle belirtmek gerekir ki, “sıradan cinsiyetçilik, pornografi ve işyerinde cinsel taciz” de şiddet biçimleridir (Hirata vd., 2009:312). Cinsiyete dönük tartışmaların daha az görünür olmasına paralel bir durum da yeni medya araçları içerisinde dijital oyunların da nefret söylemi bağlamında ele alınmasının çok gerçekleşmediğidir. Bir tür ihmal sayabileceğimiz bu durum oldukça önemli bir sorunu gözden kaçırmak demektir: toplumsal cinsiyet konusunda öğrenme ediminin sosyalizasyon süreci içerisinde gerçekleşiyor olması ve özellikle gençlerde ve çocuklardan bu sosyalizasyon sürecinin önemli bir parçasının yeni medya ve dijital oyunlar olmasıdır. Nefret söyleminin yeni medya üzerinden üretilmesinin, dolaşıma sokulmasının ve yaygınlaştırılmasının geleneksel medyaya ait mecralardan daha kolay ve hızlı olduğu aşikârdır. Bu sunumun temel sorunsalı da çoğunlukla ihmal edilen dijital oyunlarda cinsiyetçiliğin nasıl incelenebileceği ve hangi görünümlerde ve durumlarda ortaya çıktığı üzerinedir.