İNTERNET DENEYİMİNİN E-ÖĞRENME TUTUMLARINA ETKİSİ

Hasan ÖZGÜR

Trakya University Education Faculty, CIET Department

hasan_ozgur__AT__hotmail.com


Nilgün TOSUN

Trakya University Education Faculty, CIET Department

nilgunt__AT__hotmail.com


Anahtar kelimeler: Moodle, web tabanlı öğretim, internet destekli öğretim, öğrenme yönetim sistemi, e-öğrenme materyali


Özet:

Bu çalışmada, Moodle öğrenme yönetim sistemi ile yürütülen internet destekli öğretimin, öğrencilerin web destekli öğretim tutumlarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla http://engelsiz.trakya.edu.tr/elearning) isimli bir alanda öğrencilere, Bilgisayar II dersinin içerikleri sunulmuştur. Çalışmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nün 200 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bahar döneminde okutulan Bilgisayar II dersi, sınıf ortamında programda belirtildiği şekilde yürütülürken, bir taraftan da yukarıda adresi verilen platform aracılığı ile öğrencilere ders dışı eğitim desteği verilmiştir. Öğrencilerin tutumlarının ölçülmesi için “Web Tabanlı Tutum Ölçeği” [4] kullanılmıştır. Bu ölçek öğrencilere 14 haftalık internet destekli uygulamanın başında bir kez, sonunda da bir kez uygulanmıştır. Öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrasındaki web tabanlı öğretim yönelik tutumları incelenmiştir. Bu amaçla SPSS programı yardımıyla t-testleri yapılmıştır. Testlerden elde edilen sonuçlara göre; deney ve kontrol gurubunda yer alan öğretmen adaylarının web tabanlı öğretime yönelik ön-test tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Deneysel uygulama sonunda, deney ve kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının web tabanlı öğretime yönelik son-test tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının ön-test ve son-test tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Deney gurubunda yer alan öğretmen adaylarının web tabalı öğretime yönelik tutum ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.