BLOG ORTAMI VE TÜRKİYE’DE BLOGOSFERDEKİ AKADEMİSYENLER ÖRNEĞİ

Günseli BAYRAKTUTAN SÜTCÜ

Başkent Üniversitesi

bayrakt__AT__baskent.edu.tr


Anahtar kelimeler: yeni medya, akademisyenler, blogosfer


Özet:


Bu çalışmada, modern kitle iletişim araçlarının var oluşundan bu yana süre gelen medya ve akademisyen ilişkisinin çerçevesinin, belirleyenlerinin ve doğasının “yeni medya” aracılığıyla ne kadar değişip, dönüştüğü, farklılaştığı ve bu süreci etkileyen faktörler (örneğin neoliberal ethos) akademik entelektüellerin blog kullanımları üzerinden incelenecektir. Bu amaçla Türkiye’deki belirli bir dönemde blogosferde varlık gösteren akademisyenlerin blog profillerinin bulunduğu sayfalar ve blogları metin çözümlemesine tabi tutulmuş; aynı zamanda çalışmada ortaya çıkan belirli kategorileri temsil eden akademik entelektüellerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.
Yeni medya, akademisyenlere, akademi içi ve akademi dışı diğer özne ve gruplara ulaşmalarını kolaylaştıracak olanaklar (etkileşimsellik) ve esnek yapılar (hipermetinsellik) sağlar. Bu bağlamda bloglar da günümüzde akademisyenlere kamusal entelektüeller olarak performans göstermelerini sağlayabilecekleri alanlar sağlarken, geleneksel akademik iletişimin kurumsal sınırlılıklarını aşmak ve geribildirim ve paylaşım anlamında da yeni ve daha aktif kanalları devreye sokmak adına güçlü bir alternatif de olabilirler. Ancak, bu çalışma da göstermiştir ki yeni medya dolayısıyla akademik entelektüeller bloglarında diğer bireylerle etkileşime geçmemektedirler. Görüşülen akademisyenler blogların ve daha genel olarak yeni medyanın diğer ve çeşitli araçlarının çevrimdışı yaşamda toplumsal muhalefeti destekleyen bir yapıya sahip olmadıklarını, bu anlamda dönüştürücü bir etkiden öte, destekleyici, bütünleyici bir öğe olarak bile değerlendirilmelerinin zor olduğunu ifade etmişlerdir. Burada temel vurgu ve tartışma yine ve yeniden yeni medya araçlarının etkileşimsellik boyutunun ötesinde haberleşmeye dönük kullanımının vurgulanması üzerinedir.