XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi Okuryazarlık Öz-yetenek Algılarının Araştırılması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fiğen Ata
Org: Bornova Sait Güzelcan İlköğretim Okulu
Country: TR
E-mail: atafigen_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Bahar Baran
Org: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: baharbaran35_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)bahar.baran_AT_deu.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı, öğretmen adayları, cinsiyet, yabancı dil düzeyi, internete bağlı bilgisayar sahipliği durumu ve haftalık internet kullanma süresi.
ÖzetDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ARAŞTIRILMASI Bu araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık öz-yeterlik algı düzeylerini ortaya çıkartmak ve bilgi okuryazarlık öz-yeterlik algılarının cinsiyet, yabancı dil düzeyi, internete bağlı bilgisayar sahipliği durumu ve haftalık internet kullanma süresine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Bu nicel araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölüme sahip bir anket formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik bilgiler sorulmuş ikinci bölümünde ise Kurbanoğlu ve Akkoyunlu (2004) tarafından geliştirilmiş bilgi okuryazarlık öz-yeterlik algı ölçeği kullanılmıştır. Neticede, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık öz-yeterlik algıları 7?li likert tipi ölçekte orta puandan yüksek çıkmıştır. Ayrıca cinsiyete göre fark bulunamaz iken yabancı dil, internete bağlı bilgisayar sahipliği ve internet kullanma süreleri açısından önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır.
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Dosya  84.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC