XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkHaberleşme Sektöründe Verinin Durumu ve Türkiye İncelemesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Müberra Güngör
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: TR
E-mail: mgungor_AT_btk.gov.tr

Yazar 2
Name: Ayhan Tözer
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: TR
E-mail: atozer_AT_btk.gov.tr

Yazar 3
Name: Gökhan Evren
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: TR
E-mail: gevren_AT_btk.gov.tr
Diğer Yazar(lar)3122947761
Anahtar KelimelerBilgi, Veri, Bilgi Asimetrisi, Düzenleyici Kurum, Verilerin Toplanması, Verilerin Yayımlanması, Elektronik Haberleşme Sektörü, Düzenleme
ÖzetElektronik Haberleşme Sektöründe Verinin Önemi, Verilerin Yayımlanması ve Türkiye İncelemesi Elektronik haberleşme sektöründe düzenleme çalışmaları genellikle pazarın arz tarafıyla ilgilenmektedir. Başka bir deyişle, düzenlemelerle pazara giriş ve yetkilendirme koşulları belirlenmekte, erişim ve arabağlantı şartları oluşturulmakta ve toptan ve/veya perakende tarifeler kontrol edilmektedir. Evrensel hizmet düzenlemelerinde dahi pazarın arz tarafına odaklanılmakta, şebeke yayılımı, erişim hizmetlerinin makul fiyatlarla sunumu, sabit hatlar için coğrafi ortalama fiyatların kullanımı ve tüketicinin hizmet alımını kolaylaştırmak için teknik gereksinimlerin getirilmesi gibi düzenlemeler getirilmektedir. Aslında pazarın arz tarafına odaklanmak telekomünikasyon sektöründe rekabetçi bir ortam oluşturma görevi bulunan düzenleyici kurumlar için bir gereksinimdir. Diğer taraftan, rekabet seviyesi yükseldikçe ve pazarda faaliyet gösteren işletmecilerin sayısı arttıkça düzenleyiciler tüketici talebine özel önem vermeye başlamıştır. Örneğin numara taşınabilirliği talep taraflı bir düzenleme olup, tüketicilerin numarasını değiştirmeden işletmecisini değiştirmesine imkan vermekte ve birçok ülkede uygulanmaktadır. Hem arz hem de talep yönlü düzenlemeler için, doğru ve güvenilir verinin bulunması özel öneme sahiptir. Düzenleme alanında, özellikle telekomünikasyon düzenlemelerinde, veri pazardaki oyuncular ve tüketiciler için büyük değere sahiptir. Hızlı teknolojik gelişmeler ve telekomünikasyon sektöründeki düzenlemelerin karmaşıklığı nedeniyle, düzenleyici kurumlar düzenleme faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek için detaylı bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Düzenleyici kurumlar birçok tarafı etkileyen düzenlemelerini gerekçelendirmek, pazarı geliştirme yönünde yerleşik işletmeciyi ve alternatif işletmecileri teşvik etmek, pazardaki rekabeti desteklemek ve arttırmak ve elektronik haberleşme hizmetleri konusunda tüketicileri bilinçlendirmek için veriye ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için, düzenleyici kurumlar hangi verilerin, hangi amaçlar için ve nasıl toplanacağı konusunda net olmalıdır. Bu şekilde düzenleyici kurumlar faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilecektir. Bu makalede, öncelikle düzenleyici kurumlar ve sektör paydaşları arasındaki bilgi asimetrisinden bahsedilecektir. Bunun yanı sıra elektronik haberleşme sektöründe bilginin ve verinin gerekliliği ve bilgi toplama ve yayımlama amaçları irdelenecektir. Daha sonra bilgi kaynakları ve devletin veri toplamadaki yetkisinin öneminden bahsedilecek ve bu kapsamda İngiltere ve ABD örnekleri incelenecektir. Sonraki bölüm hangi bilginin ne kapsamda yayımlanması gerektiği üzerinde durulacaktır. Son olarak Türkiye?de elektronik haberleşme sektöründe veri toplama ve yayımlama konusu açıklanacak ve değerlendirme ve önerilerde bulunulacaktır.
Başlıklar açık Veri, Açık Devlet
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  272.75 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC