XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternet'in yasal boyutları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nalan Yılmaz
Org: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Country: TR
E-mail: nalan.uguz_AT_turktelekom.com.tr

Yazar 2
Name: Çağrı Yalçın
Org: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Country: TR
E-mail: cagri_yalcin_AT_turktelekom.com.tr

Yazar 3
Name: Ayşe Şeker
Org: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Country: TR
E-mail: ayse.seker_AT_turktelekom.com.tr

Yazar 4
Name: Mehmet Yılmaz Küçük
Org: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Country: TR
E-mail: mehmetyilmaz.kucuk_AT_turktelekom.com.tr
Diğer Yazar(lar)nalan.uguz_AT_turktelekom.com.tr
Anahtar Kelimeler5651 sayılı kanun, internet, erişime engelleme kararları, güvenli internet,TCK:243 ve devamı,556 sayılı KHK,
ÖzetÖZET İnternetin gelişmesi ve günlük hayatımızda her gün daha fazla yer kaplaması ile bu alanda her geçen gün daha da fazla suç işlenmekte, bu suçlardan zarar görenlerin sayısı artmakta ve bu suçların zararları da katlanarak büyümektedir. Bu gibi suçların önüne geçilebilmesi adına, Ülkemizde ve dünyada bir takım çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bilindiği üzere, Anayasamızın 22 nci maddesinde, ?Haberleşme Hürriyeti? düzenlenmiş, bu çerçevede, başkalarının hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi şartıyla herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu; ancak bu özgürlüğün kanun tarafından kısıtlanabileceği hüküm altına alınmıştır. Ülkemizdeki yasal düzenlemelerin en önemlisi, 5651 sayılı ?İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun? olup, bu kanun çerçevesinde, içerik sağlayıcılara, yer sağlayıcılara, erişim sağlayıcılara ve toplu kullanım sağlayıcılara sunmakta oldukları hizmet kapsamında bir takım sorumluluk ve yükümlülükler getirilerek, bu işletmecilerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından denetleneceği hükme bağlanmış ve hatta idari para cezası verilebileceği öngörülmüştür. 5651 sayılı kanun ile hakları ihlal edilenlere, içeriğin yayından çıkartılmasını talep etme hakkı ve hazırlayacağı tekzip metninin yayınlanmasını talep etme hakkı tanınmış; ayrıca, bazı katalog suçlara ilişkin olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı?na erişime engelleme yetkisi tanınmıştır. Kanun kapsamında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı?na erişime engelleme yetkisi tanınmış olduğu gibi, Mahkeme ve Savcılık kanalıyla da erişime engelleme kararlarının alınabilmesine olanak sağlanmış, Mahkeme ve Savcılık tarafından verilen erişime engelleme kararlarının İnternet Servis Sağlayıcı işletmeler tarafından uygulanacağı düzenlenmiştir. Ancak, özellikle 5651 sayılı kanun kapsamı dışında kalan erişime engelleme kararlarının alınmasında ve uygulanmasında sıkıntılar yaşanmakta, hukuk uygulayıcıları bu gibi kararları almaktan imtina etmektedir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından, ?Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği?ne dayanarak hazırlanan ?Güvenli İnternet? uygulamaları, başta çocuklar olmak üzere, internet kullanıcılarının, zararlı içeriğe erişimini engellemek amacıyla hayata geçirilmektedir. İnternet ve/veya diğer bilişim araçları kullanılarak işlenen suçların önüne geçmek, bu şekilde işlenen suçlara ilişkin cezai müeyyideyi düzenlemek amacıyla, Türk Ceza Kanunumuza da bir takım düzenlemeler yerleştirilmiş, bu düzenlemeler çerçevesinde, bilişim araçlarının kullanılması suretiyle işlenmiş olan suçlara ilişkin cezalar ağırlaştırılmıştır. Günümüzde, internetin sınırsız erişim olanakları kullanılmak suretiyle, ünlü markaların, tanınmışlığı kötüye kullanılarak bir takım hak ve menfaatler elde etme çabası içerisine girilmekte, bu kapsamda marka hakkı ihlalleri yapılmaktadır. Bu ihlallerin internet aracılığıyla yapılmasının önüne geçilebilmesi adına, 556 sayılı KHK?de de değişiklikler yapılmış, bu şekilde marka sahibini koruma yoluna gidilmiştir. Elektronik ticaretin, kolay ve yaygın olarak kullanılması, bu şekilde yapılmakta olan ticaretin güvenliğinin sağlanamamış olması, bir takım sıkıntılara ve özellikle güvenlik sorunlarına neden olmuştur. Özellikle internet bankacılığında karşılaşılan suçlar ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Bu gibi sorunların giderilmesi adına, 5070 sayılı Elektronik İmza kanunu yürürlüğe girmiş, 818 ve 6098 sayılı Borçlar Kanunları ile elektronik imza uygulaması yasal bir zemine kavuşmuştur. Böylece, internetin güvenli kullanılması konusunda ciddi atılımlar yapılmıştır. Bu çalışma ile başta internet olmak üzere tüm bilişim suçlarını ihtiva eden yasal düzenlemeler ele alınmakta, uygulamadaki yaşanan sorunlar da gözetilerek bu sorunların çözümüne yönelik öneriler ele alınmaktadır.
Başlıklar İnternetin Yasal Boyutları
Dosya  153 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC