XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkInternet ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rabia Karakaya Polat
Org: Işık Üniversitesi
Country: TR
E-mail: rabia_AT_isikun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05552586539
Anahtar Kelimelerİnternet, yurttaşlık
ÖzetBu bildirinin amacı internetin yurttaşlık üzerine etkilerini kavramsal olarak ele almaktır. İnternetin evrensel özelliklerine rağmen farklı yurttaşlık geleneği olan ülkelerde yurttaşlık üzerine etkileri aynı yönde değildir. İnternetin yurttaşlık üzerine etkileri o ülkedeki yurttaşlık geleneği ve internetin hükümetler ve diğer kurumlar tarafından devlet-yurttaş ilişkisini şekillendirmek için nasıl kullanıldığına göre farklılık gösterir. Buna rağmen son yıllardaki gelişmeleri gözlemleyerek yurttaşlık konusundaki bazı genel eğilimleri tespit etmek mümkündür. Bildiride üç eğilim ele alınmaktadır: yurttaşlık ve ulus-devlet bağının dönüşümü, yurttaşlık mekânlarının değişimi, yeni yurttaşlık pratiklerinin ortaya çıkması. İnternet ve ulus-devlet İnternet çağında yurttaşlık artık sadece bir ulus-devlete üyelik ile belirlenmemektedir. Küreselleşme süreçlerinin artan önemiyle birlikte yurttaşlık kavramının milliyet kavramıyla olan doğal bağı zayıflamaya başlamıştır. Buna paralel olarak ulus devletler bir yandan gittikçe artan oranda göç dalgalarına bir yandan da aşağıdan gelen etnik taleplere ve baskılara maruz kalmaktadır. Küresel, birey merkezli ve sınırları olmayan bir olgu olarak internet katı ulus-devlet anlayışı ile bir çelişki oluşturmaktadır. Mekânın önemini azaltan internetin kaçınılmaz olarak yurttaşlığın ulustan arındırılmasına katkı sağlayacağı beklenebilir. Ulus-devletin sınırları ve kontrolünü aşan alternatif kimlikler internette hayat bulmaktadır. Öte yandan tarihsel olarak farklı teknolojileri yurttaşları kontrol etmek için kullanmış olan devlet, hem internet ve benzeri teknolojileri hem de bu teknolojiler aracılığıyla kendi yurttaşlarını kontrol altına almak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktadır. Yurttaşlık mekânlarının değişimi Parlamento, oy kullanma istasyonları, çeşitli kamu binaları hatta kahvehaneler yurttaşların kamu hizmetlerine eriştiği, demokratik haklarını kullandıkları ve yüz yüze ilişkiler kurarak yurttaşlığı hayata geçirdikleri mekânlar olagelmiştir. İnternet çağında ise vergileri çevrimiçi ödemek, elektronik oy kullanmak, kamu hizmetlerine bir web sitesi üzerinden erişmek mümkündür. Kamu websiteleri, oy kullanma makineleri, kiosklar, çağrı merkezleri geleneksel mekânların yerini almakta ya da en azından onlara ek olarak ortaya çıkmaktadır. Antik Yunan medeniyetinde demokratik yurttaşlığın hayata geçtiği agoralar, birçok ülkede siyasi görüşlerin paylaşıldığı kahvehaneler, pub?lar, protesto hakkının kullanıldığı efsane olmuş kent meydanlarının yerini ise çevrimiçi tartışmaların yapıldığı forumlar, protesto yürüyüşlerinin organize edildiği sosyal ağlar almaktadır. Yeni yurttaşlık pratikleri İnternet ve benzeri teknolojileri kullanma konusunda özel sektörü yakalamaya çalışan devletler kamu hizmetlerini gittikçe artan oranda internet üzerinden sağlamayı hedeflemiştir. Birçok ülkede tüm kamu hizmetlerinin çevrimiçi sağlanması ile ilgili çeşitli hedefler konmuştur. Bu gelişmenin sonucunda ise özellikle İngiltere gibi liberal gelenekten gelen ülkelerde yurttaşlığın müşteriliğe indirgenme sürecinin hızlandığı iddia edilmektedir. Verimlilik ve etkinlik konusunda büyük kazanımlar edinilirken elektronik yurttaşlığın ne tür bir yurttaşlık anlayışını desteklediğine dikkat edilmelidir. İnternetin sağladığı yeni siyasal katılma, müzakere ve protesto yöntemleri de yeni yurttaşlık pratikleri arasında değerlendirilmelidir.
Başlıklar İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  100 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC