XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlık2011 Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Günseli Bayraktutan
Org: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: bayrakt_AT_baskent.edu.tr

Yazar 2
Name: Mutlu Binark
Org: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: mbinark_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Tuğrul Çomu
Org: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: tugrul.comu_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Burak Doğu
Org: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: burak.dogu_AT_ieu.edu.tr

Yazar 5
Name: Gözde İslamoğlu
Org: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: gozdeislamoglu_AT_hotmail.com

Yazar 6
Name: Aslı Telli Aydemir
Org: İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: aslitelli_AT_sehir.edu.tr
Diğer Yazar(lar)doguburak_AT_gmail.com // 5325626471
Anahtar Kelimelergenel seçim, Facebook, Twitter, siyasal iletişim, nicel ve nitel içerik çözümlemesi, söylem çözümlemesi
ÖzetTürkiye'de 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı: Örnekler Üzeriden Bir Tartışma Bu panelde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG tarafından Kasım 2011 ? Kasım 2012 döneminde desteklenen 111k263 no?lu ?Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye?de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter?ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması? başlıklı araştırma projesinin temel varsayım ve çıktıları üzerine kurulu kapsamlı bir tartışma önerilmektedir. Araştırma projesinde Web 2.0?ın demokratik katılım temelinde yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter?ın, Türkiye?de siyasi partiler ve liderleri tarafından 2011 Genel Seçimleri?ndeki kullanım pratiği incelenmiştir. Siyasal iletişimin geleneksel teknikleriyle karşılaştırıldığında, sosyal medya kullanımı, siyasetin farklı aktörlerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar, yeni medya ortamının dijitallik, etkileşimsellik, kullanıcı türevli içerik üretimi, hipermetinsellik, yayılım ve sanallık gibi özelliklerinden beslenmektedir. Bu özellikler, seçmenin iletiye anında tepki verebilmesini ve e-tartışma üzerinden siyasal iletişimin söylemsel pratiklerine dâhil olabilmesini olanaklı kılmaktadır. Sosyal medya arayüzeyinde siyasi parti ve/veya liderlerinin iletileri ile seçmenlerin e-tartışması arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmada, bu amaçla, Facebook ve Twitter?daki siyasi parti ve liderlerin resmi hesaplarını incelemek üzere nicel ve nitel içerik analizine yönelik bir teknik şablon geliştirilmiştir. Sonraki aşamada, şablona gerekli kodlamalar yapılmış ve ardından seçim gündemindeki gelişmeler, partilerin demokrasi, katılım ve yurttaşlık kavramlarını tanımlamalarından hareketle belirlenen kavram seti ile eşleştirilmiştir. Nihai aşamada, seçilen örneklem söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Bu panelde, yukarıda özetle tanıtılan projenin kuramsal çerçevesi temelinde, sosyal medya ortamlarına yönelik (bu örnekte Facebook ve Twitter) nicel ve nitel araştırmanın önbulguları tartışılacaktır. Yeni medya arayüzey kesitinde yapılacak saha çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülen bu tartışmada söz konusu mecraların siyasal iletişimdeki rolü ve demokrasi kültürünün gelişmesindeki önemi değerlendirilecektir. Siyasi parti bazındaki bulguların örnekler eşliğinde sunulacağı panelde, sosyal medyanın Türkiye?de siyasi aktörler tarafından yüksek seçim dönemindeki kullanımını serimleyen bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmenin sonuçları aynı zamanda siyasi iletişim sürecinde ve seçim kampanyalarında yurttaşın katılımı ve demokrasi kültürünün gelişmesi konusunda Türkiye?de varolan sorunları da ortaya serecektir.
Başlıklar İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC