XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYerel Medyada Yeni Medya Uygulamaları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Özcan
Org: Marmara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aliozcan29_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeleryerel gazete, yeni medya, bilişim teknolojileri, sosyal medya, dönüşüm
ÖzetYerel Gazetelerde Yeni Medya Uygulamaları Bilişim ve enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, artık geleneksel olarak ifade edilen televizyon, radyo ve gazeteyi dönüştürdü. Böylece her bir mecraya özgü birbirinden kesin çizgiler ile ayrılan içerik, harmanlandıktan sonra telekomünikasyon ve bilgisayar sistemleriyle bütünleşti. İnternet teknolojisi sayesinde televizyon, radyo, gazete, gibi mecraların hepsi iç içe geçmeye başladı. Bu dönüşümden en çok etkilenen iletişim aracı olarak gazetede, hem haber üretim süreçleri hem okurların tüketim eğilimleri hem de reklam verenlerin beklentileri dönüştü. Tabii sonucu olarak basılı gazeteciliğin geleceğine dönük tartışmalar da daha sık ve gür bir sesle gündemde yer almaya başladı. Sosyal hayatın önemli ölçüde sosyal ağlar etrafında şekillendiği günümüzde basılı gazeteciliğin geleceğine dönük öngörüler artarak devam ederken, çözüm olarak çevrimiçi ortamda yer almaya vurgu yapılmaktadır. Nitekim Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Entelektüel Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Francis Gurry, kâğıt gazetelerin 2040 yılına kadar ortadan kalkacağını ve yerini dijital gazetelerin alacağını söyledi (http://theglobaljournal.net/article/view/254/). Ortaya çıkan bu durum geleneksel medya ve özellikle de gazetelerin bir dönüşüm içerisine girmesini beraberinde getirdi. Gazeteler ilk olarak içeriklerini çevrimiçi ortama taşıdılar. Devamında sosyal medyanın getirdiği etkileşimli ortamı kullanmaya önem gösterdiler. Ayrıca okurlara etkileşimli gazete sunmak için bilişim teknolojisi uygulamalarını da (artırılmış gerçeklik ve hızlı yanıt veren kodun basılı gazetede kullanılması gibi) hayata geçirdiler. Mevcut durum gelecekte ?basılı gazetecilik sona ersin veya ermesin- gazeteciliğin doğasını bilişim teknolojilerinin belirleyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bilişim teknolojilerinin gazeteciliğe etkisi üzerine yapılan çalışmalar ele alındığında; ağırlıklı olarak ulusal ölçekte yayın yapan gazeteler üzerinden problemler tespit edilmekte ve çözüme dönük öngörüler de yine aynı doğrultuda ele alınmaktadır. Oysaki, yerel ve katılımcı demokrasinin sağlıklı gelişmesi açısından büyük önem taşıyan yerel gazeteler, özellikle de ?küresele karşı yerel? ve ?küresel düşün, yerel hareket et? sloganlarının pratikte anlam kazandığı bu dönemde büyük önem taşımaktadır. Yerel gazetecilik, bu yönüyle, küresel değerlerin kuşatıcı gerçekliği karşısında farklı özgünlüklerin ısrarla savunulmaya çalışıldığı bir tür direnç odağıdır. Türkiye?de günlük 33 yaygın gazeteye karşı, 1250 tane yerel gazete bulunmaktadır. Tirajları düşük olsa da bu sayıda yerel gazete, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle küresel ağ toplumuna dönüşümün gerçekleştiği bir dünyada önemli bir misyon üstlenmektedir. Günümüzde yerel gazetelerden yerel ve katılımcı demokrasinin sağlıklı gelişimine katkıda bulunması, yayınlandığı kentin sorunları ve çözüm yollarını tartışan bir platform sağlaması, kamuoyu oluşturması, yaygın ve küresel medya içeriklerine karşı alternatif bir habercilik anlayışını güçlendirmesi beklenmektedir. Ancak, yerel gazeteler uzun yıllardır, başta ekonomik ve teknolojik sorunlar olmak üzere, pek çok olumsuz etkiyle mücadele ederek yaşama savaşı veren kurumlara dönüşmüş durumdadır. Yerel gazetelerin en önemli gelir kaynağı resmi ilanlardır. Basın İlan Kurumu?nun resmi ilan karşılığı gazetelere dağıttığı rakam yıllık ortalama 250 milyon lira civarındadır. Basın İlan Kurumu, yerel gazetelerin internette de yer alması için çalışma başlatarak, gazete içeriğini internet sitesinde güncelleyen kurumlara aldığı resmi ilanın yüzde 10?u kadar artı gelir imkanı sağlamaktadır. Bu uygulama yerel gazeteleri internette yer almaya teşvik etmiş, gazetelerin internet haber portalları da yerel gazetelere ulaşma noktasında mekan sorununu ortadan kaldırmıştır. Yerel gazetelerin internet siteleri ile ulusal gazetelerin internet sitelerine bakıldığında yerel internet sitelerinin hem yereli hem de ulusala ilişkin gündemi verdiği görülmektedir. İletişim teknolojilerinin gelişme gösterdiği günümüz medya ortamında yerel nitelik taşıyan kimi olaylar, internet yoluyla tüm dünyaya ulaşmakta ve tüm insanlığın ortak sorunu niteliğini kazanmaktadır. İşte bu aşamada, iletişimin küreselleştiği bir ortamda, Türkiye?deki yerel basının ve özellikle gazetelerin iletişim teknolojisinin nimetlerinden yararlanarak başat konuma gelmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı toplumlarında yerel medya ve özelde de yerel gazetelerin gelişmişliği, demokratikleşmenin ve sosyalleşmenin bir ölçütü olarak görülmektedir. Ayrıca yerel gazeteler yaygın medya için bir lokomotif görevi görmektedir. Ve en önemlisi, yerel gazeteler temsil bakımından yaygın basına göre daha fazla sorumluluk üstlenmektedir. Böylesi önemli bir görevi yerine getiren yerel gazetelerin hem resmi kurumlardan hem de okurlarından hak ettiği değeri görmediği bir gerçektir. Bunun nedenleri arasında kurumsal ve teknolojik alt yapının yetersiz oluşunu gösterebiliriz. Sonuç olarak da yerel gazetenin etki alanının sınırlı kaldığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu noktadan hareketle bilişim teknolojisi temelli yeni iletişim uygulamalarının yerel gazetelerin içinde bulunduğu dezavantajlı durumu avantaja çevireceğini söylemek mümkündür. Çünkü etkileşimli ve yatay bir iletişim ortamı sunan bilişim teknolojilerinin yerel gazetelerde kullanımıyla etki alanı genişleyecek; demokratikleşme, farklılıkların temsili ve yerelin gündemde yer alması sağlanarak resmi kurumlar ve okur nezdinde hak ettiği değeri görmesi beraberinde gelecektir. Çalışmamız yerel medyanın bilişim teknolojilerini kullanımı noktasında mevcut duruma dönük açıklayıcı tespitler ortaya koymasının yanında geleceğine dönük olarak gazetecilik bağlamında öngörüler sunacak. Bilişim teknolojilerinin ve sosyal ağ odaklı uygulamaların yerel gazetelerde kullanım düzeyini ölçmenin yanında uygulamaların etkisi ve okur bağlamında taşıdığı önemi de ortaya koymaya çalışacaktır.
Başlıklar Elektronik Yayıncılık ve Basın
Yeni Medya
Dosya  386.11 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC