XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi Toplumu Gençliğinin ?E-belediye? Hakkındaki Görüşleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: H.Burçin Henden Şolt
Org: Bülent Ecevit Üniversitesi
Country: TR
E-mail: burcinhenden_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)05374276099 - 05057484539
Anahtar KelimelerYerel Yönetimler, Kent Yönetimi, E-belediye
ÖzetBilgi Toplumu Gençliğinin ?E-belediye? Hakkındaki Görüşleri Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt1 1 Bülent Ecevit Üniversitesi, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Zonguldak burcinhenden@hotmail.com Özet: Çağımız; bilgiye verilen önemin arttığı ve paylaştıkça değerlendiği bir akış içerisindedir. Çağı yakalamak konusunda en önde gelen toplumsal grubun, teknolojiye yakınlıklarından dolayı gençler olduğu bilinmektedir. Bilgiye ulaşım ve dağılım hızı arttıkça; yaşamdan beklentilerde de farklılıklar gözlenmektedir. Yerel yönetimlerin çağdaş hizmetlerinden biride, e-belediyedir. Bu bildiride; bilgi toplumu gençlerinin; e-belediye hakkındaki haberdarlıkları ve görüşleri irdelenmektedir. 17-24 yaş aralığındaki 250 adet üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Anket değerlendirilmesi SPSS programı ile yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Yerel Yönetimler, Kent Yönetimi, E-belediye Abstract: 1. Giriş Çağı yakalamak konusunda en önde gelen toplumsal grubun, teknolojiye yakınlıklarından dolayı gençler olduğu bilinmektedir.Gençlerin sosyal ilişkilerinde bilgisayar ve teknoloji kullanımının sıklığı gözlenmektedir. Toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirme konusunda; yaşamsal gereksinimlerin karşılanması temeldir. Bu konudaki en önde gelen kurumlardan biri yerel yönetimlerdir. Çünkü yerel yönetimler halka en yakın kamu kurumlarıdır. Kişilerin temel ihtiyaçları niteliğinde olan; su, yol, kanalizasyon, yeşil alan düzenlemesi, yol, temizlik, ulaşım vb.. hizmetler belediyelere ilgili yasa ile verilmiştir. Yerel yönetimlerin altyapı hizmetleri niteliğindeki bu hizmetleri yerine getirmesi giderek kentlilere yeterli gelmemektedir.Hizmet beklentilerindeki farklılaşma, yerel yönetimleri kendilerini geliştirme ve bilgi çağına ayak uydurabilme adına çalışmalar yapmaya itmektedir. Çağımız bilgiye erişim hızının arttığı, paylaşımının ise değerlendiği bir hal almıştır. Doğal olarak, belirli bir bilinç düzeyine sahip bireyler kendi yaşadıkları kentin imkanlarını diğer dünya kentleri ile karşılaştırabilme imkanına sahiptirler. Yerel yönetim anlayışının çağdaşlaşması; hizmet sunumlarında bilgi çağının teknolojisinin kullanımını gerekli kılmaktadır. E-belediyenin uygulamaya konulmasıda bu çıkış noktasındandır. E-belediye yolu ile bilgi çağı bireylerinin temel beklentilerinin bazıları karşılanabilmektedir. Çünkü artık bireyler; kent yöneticilerinden saydamlık, hesap verebilme, zaman-mekan-para israfının giderilmesi, ortaklaşa yönetim, katılımcılık gibi olguların karşılanmasını beklemektedirler. E-belediye hizmetleri ile yapılabilenlerden bazılarıda bunlardır. Bu çalışmada üniversitede eğitim gören 17-24 yaş aralığındaki gençlerin; e-belediye hakkındaki görüşleri irdelenmektedir. Bu araştırma sayesinde; blgi çağı toplumunun en etkin birey grubunun, e-belediye ile olan ilişkisi anlaşılmaya çalışılmaktadır. 2. Yerel yönetimler ve E-belediye Kentlerde yaşayan halkın belirli bir düzen içerisinde yaşayabilmesi için gerekli olan hizmetleri yerine getirmekle görevli olan kamu kurumu yerel yönetimlerdir. Belediyelerin görevleri ilgili yasa maddesi tarafından sıralanmaktadır. Temel altyapı hizmetlerinin başarısı, artık o belediyenin başarılı sayılabilmesi için yeter-şart olamamaktadır. Çünkü çağımız bireylerinin algı, beklenti ve eleştiri düzeyleri giderek artmaktadır. Artık belediyeler, kentin kullanıcısı nitelğindeki halkın memnuniyeti odaklı hizmetleri yaratmak ve başarıyla uygulamak durumundadırlar. Genel olarak dünya çapında yönetim olgusuna bakışta da değişim gözlenmektedir. Artık ?ben yaptım oldu? anlayışı geçerliliğini yitirmekte; katılımcılığın ve ortaklaşa yönetimin hissedildiği yönetimler memnuniyet sebebi olmaktadır. Yerel yönetimler halka en yakın kamu kurumları oldukları için, çağa ayak uydurmaları ve kendilerini geliştirmeleri oldukça önemlidir. Türkiye?de e-devlet ve e-belediye konusundaki çalışmalar yakın geçmişe dayanmaktadır. Ülkemizdeki bilgi ve iletişim teknolojileri sahipliği ve kullanımının artması, e-belediye uygulamalarının başarısınıda artıracaktır. E-belediye uygulamaları sayesinde, kullanıcılarda katılımcı demokrasi hissiyatının doyurulabildiği açıktır. Ayrıca; kişilerin kendilerini yöneten toplumlara ilişkin güven duygularının gelişimi sosyal fayda olarak dönüş sağlayabilecektir. E-belediye sayesinde kentliler gereksinim duyduğu bilgiyi seçme ve buna doğrudan erişme olanağına sahiptir. E-devlet ve e-belediyeciliği sadece teknolojik olanakların kullanımı olarak görmek büyük bir eksiklik olacaktır. Çünkü bu uygulamaların aynı zamanda insan kaynaklarının, iş süreçlerinin ve vatandaşların potansiyellerinin maksimize edilerek değerlendirilmesini de içeren bir felsefe değişimini de kapsadığını göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu bağlamda artık vatandaşlar ürün veya hizmet zincirinin basit bir halkası olmakla kalmamakta yönetişim sürecinin bir ortağı haline gelmektedirler.[1] E-belediye ile belediye-kentli arasındaki uzaklık kavramı yok edilip, isteyen herkese hizmetten eşit olarak yararlanma imkânı verilmektedir. E-belediye; ? Kent kullanıcılarını odak noktası olarak alan; ? Zaman-işgücü-mekan-para tasarrufu yapan, ? Esneklik, saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanabildiği; ? Kentsel kararlardaki öncelik sıralamasında halkın etkin söz sahibi olmasını destekleyen, ? Kente aidiyeti artırabilen, ? Kaynakların etkin kullanımı konusunda toplumsal bilincin artırılabilmesinde rol oynayabilecek, ? Bilginin kolay paylaşımı yolu ile katılımcılığın artırılarak karar verme süreçlerini hızlandıran; ? Eşitliğin, tarafsız ve doğru kararlar alınma sürecinin yaşanabildiği; ? Devlet ve yerel yöneticilere karşı olumsuz önyargıları azaltabilecek; ? Birey ve toplumun yaşam kalitesini artırabilecek bir sistem bütünüdür. E-belediye, teknolojiyi kullanmanın ötesinde; toplumsal dönüşüm sürecinin aktörlerinden biridir. E-kültür olarakda adlandırılabilecek; bilgi çağı bireylerinin yaşamsal davranış biçimlerinden biri olan, bilginin teknolojik olanaklar ile iletilmesi ve paylaşılmasını içeren bu tavır, e-belediyeciliğin özünü oluşturmaktadır. Çünkü yerel yönetim tarafından verilecek bu hizmet; ancak kullanıcı sayısı arttığında etkin ve verimli olabilecektir. Dolayısıyla e-belediye sadece teknolojik bir atılım değil; bir değişim/dönüşüm sürecinin parçasıdır. Aslında değişen yönetim anlayışının hizmetlere yansıma biçimidir. E-belediyenin başarılı olması; uygulamanın önce devlet genelinde, sonra da toplumun geniş bir kesiminde kabul görmesiyle orantılıdır. 3. Araştırma Alanının Seçimi, Amacı, Kapsamı ve Önemi Çağı yakalamak konusunda en önde gelen toplumsal grubun, teknolojiye yakınlıklarından dolayı gençler olduğu bilinmektedir. Gençler; bilgisayar kullanımları, sosyal yapı ve paylaşımları dolayısı ile de bilgi çağına oldukça ayak uydurmaktadırlar. Bu araştırma; bilgi toplumu gençlerinin e-belediye uygulamaları hakkındaki bilgi ve düşüncelerini tespit edebilmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle; üniversitede öğrenim gören 250 adet gencimize konuyla ilgili anket uygulaması yapılmıştır. Ankette;bilgisayar kullanma konusundaki bilgi düzeyleri, ?e-belediye? kavramının bilinirliği,e-belediye denilince akla gelen kavramlar,belediyelerin web sayfalarında hangi konuların yer alması gerektiği konularında sorulara yer verilmiştir. Anket değerlendirilmesi SPSS programı ile yapılmıştır. Ülkelerin geleceği gençler ile şekillenmektedir. Bu nedenle gençlerimizin e-belediye hakkındaki görüş ve yorumlarının alınması; yeni yerel yönetim yaklaşımlarının uygulanması ve başarı oranlarına olumlu yansıyabilecektir. Bilgi toplumu bireylerinin hizmetlerin seçim, uygulama ve etkinliği hakkındaki fikirlerinin derlenmesi, gelecekteki kent yönetimlerinin sürdürülebilirlikleri açısından da değerli olacaktır. 4.Bulgular Anket çalışması Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu?nda öğrenim gören 250 gence uygulanmıştır. Katılımcı gençlerin 147 tanesi(%58,8) erkek; 103(%41,2) tanesi bayandır. Adet Yüzde(%) Erkek 147 58,8 Bayan 103 41,2 Toplam 250 100,0 Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyeti Katılımcılara bilgisayar kullanma konusundaki bilgi düzeylerini sorduğumuzda;126 kişi(%50,4) yeterli düzeyde bilgisinin olduğunu belirtmiştir. Sırası ile 65 kişi(%26,0) iyi; 15 kişi(%6,0) ise çok iyi düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu söylemektedir. Bilgisayar kullanımında kendisini yetersiz gören katılımcı sayısı 38(%15,2) iken; hiç bilgisi olmadığını belirten kişi sayısı ise 6(%2,4)dır.Üniversite gençlerinin bilgisayar eğiliminin fazla olduğu hepimizin toplumsal gözlemlerinden de bellidir. Bu ankette de; 250 adet katılımcının yarısı kadarı kendisini bu konuda yeterli görmekte; hatta yine büyük bir çoğunluğu kendilerini iyi ve çok iyi olarak tanımlamaktadır. Gençlerimizin teknolojiyi kullanmadaki bilgi düzeyi, bilgi çağı toplumunun geleceği açısından olumlu bir durum yansıtmaktadır. Kişi Sayısı Yüzde(%) Çok İyi 15 6,0 İyi 65 26,0 Yeterli 126 50,4 Yetersiz 38 15,2 Hiç Bilgim Yok 6 2,4 Toplam 250 100,0 Tablo 2. Bilgisayar Kullanma Konusunda Bilgi Düzeyi 250 adet üniversite öğrencimize e-belediye kavramından haberdar olma düzeylerini sorduğumuzda; büyük bir çoğunluğunun (156 kişi,%62,4) ?biliyorum? cevabını vermesi sevindirici bir sonuç olarak yorumlanabilir. 11 kişi(%4,4) bu kavramı hiç bilmezken; 68 kişi(%27,2) e-belediye kavramını duymuş ama içeriğinden haberdar değil haldedir. Katılımcılarımızın 15(%6,0) adedi ise e-belediye konusunda detaylı bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Üniversite gençliğinin yerel yönetim hizmetleri konusunda duyarlı olması, kentlerin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Belediyelerin e-belediye konusundaki çalışmalarının toplumun genç kesimi tarafından bilinmesi ve takip edilmesi, hizmetlerin etkinliğini artırabilecektir. Dolayısıyla, çoğunluk gencin bu kavramdan haberdar olması memnuniyet vericidir. Yinede, bu konunun detaylı olarak bilinmesi oranının artırılabilmesi adına tanıtım çalışmalarının yürütülmesi gereklidir. Kişi Sayısı Yüzde(%) Bilmiyorum 11 4,4 Adını Biliyorum ama İçeriği Hakkında Yeterli Bilgim Yok 68 27,2 Biliyorum 156 62,4 Detaylı Bilgiye Sahibim 15 6,0 Toplam 250 100,0 Tablo 3. E-Belediye Kavramından Haberdar Olma Düzeyi Katılımcılara ?sizce e-belediye denilince ilk akla gelen kavramlar nelerdir?? diye sorulduğunda; öğrencilerin en çok 209 değer ile katılımcılığı işaretledikleri görülmektedir. Dünya ölçeğinde bakıldığında; gelişmiş toplumlarda katılımcılığın desteklendiği görülmektedir. Üniversite gençlerinin katılımcılığı ön planda tutması, ülkemizin yerel yönetimlerinin geleceği açısından olumlu olacaktır. Değer Katılımcılık 209 Zaman-Mekan-Para Tasarrufu 168 Kolaylık 147 Bilgi Edinme Hakkı 127 Saydamlık 122 Hesap Verebilirlik 115 Eşitlik 97 Tablo 4.E-Belediye Denilince Akla Gelen Kavramlar Gençlerin zaman-mekan-para tasarrufu açısından e-belediye kavramı ile eşleştirme yapmalarıda, bilgi toplumu bireylerinin hantal devlet yapısı zihniyetinden ne denli uzak olduğunun göstergesidir. Aynı şekilde e-belediye kavramının kolaylık ve bilgi edinme hakkını çağrıştırmasıda olumlu sonuçlar arasında sayılabilir. Çağdaş yerel yönetim yaklaşımlarının temelinde, yapılan tüm hizmetlerde saydamlık ve hesapverebilirliğin olması hedeflenmektedir. Anketin katılımcısı olan üniversite gençlerinin bu konuyu e-belediye ile hatırlamaları, yeni yönetim yaklaşımlarının gençler tarafından benimsendiğinin göstergesi olarak sayılabilir. Şekil 1. E-Belediye Denilince Akla Gelen Kavramlar Grafiği Katılımcılara e-belediye internet sayfalarında hangi konulara yer verilmesi gerektiği sorulduğunda; ençok değer istek ve şikayet olarak belirlenmiştir. Bir önceki soruda katılımcılık kavramının önemini vurgulayan üniversite gençlerinin, bu soruda da belediyelere düşünce ve taleplerini rahatça aktarabilmeleri için istek ve şikayet konusunu işaretlemeleri doğaldır. Daha sonra sırası ile yerel haberler ve duyurular gelmektedir. Bilgi çağı gençlerinin olan bitenden haberdar olma arzusunun yüksek olması beklenilen bir sonuçtur. Katılımcılar yaşadıkları kente ait bilgi edinme ve değerlendirme isteği içerisinde olduklarını, bu konuların e-belediye sayfalarında olması gerektiğini belirterek dile getirmişlerdir. Teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getiren gençler; imar durumu sorgulama ve ödeme işlemlerini belediyeye gitmek yerine e-belediye sayfaları aracılığıyla yapmak istediklerini belirtmişlerdir.Kente ait bilgilerin e-belediye sayfasında yer alması gerektiğini belirtmeleride yaşadıkları kente değer vermeleri açısından olumlu bir göstergedir. Şekil 2. E-Belediye İnternet Sayfalarında Yer Alması Gerekenler Grafiği Gençlerin kente ait kararların alındığı belediye meclis ve encümen toplantılarında alınan kararların e-belediye sayfalarında yer alması gerektiğini belirtmeleri, yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile örtüşmektedir. Katılımcıların yerel hava durumunu ve nöbetçi eczane gibi güncel bilgilerin e-belediye sayfasında yer alması gerektiğini bildirmeleri, bu internet sayfalarını sık kullanmaları açısından olumlu olabilir. Kişilerin kentlerine ait verileri alabilmek adına e-belediye sayfalarını sıklıkla ziyaret etmeleri, belediyelerin kentsel hizmetlerini doğru ifade edebilmeleri ve de daha rahat duyurmaları açısından iyi olacaktır. İstek-Şikayet 209 Yerel Haberler 182 Duyurular 180 İmar Durumu 177 Ödeme 131 Kente Ait Bilgiler 129 Belediye Meclisi ve Encümeni Kararları 118 Yerel Hava Durumu 108 Nöbetçi Eczaneler 7 Başkanın Ziyaretleri 53 Tablo 5.E-Belediye İnternet Sayfasında Bulunması Gerekenler Bilgi toplumu insanlarının yöneticilerini sadece seçmekle kalmayıp; görevlerini yürütüğü zamanki faaliyetlerini izlemek istemeleri, yerel yöneticiler açısından fırsata dönüştürülebilecek niteliktedir. Kentlerin kullanıcısı niteliğindeki halkı memnun edebilmek belediye yönetimindekilerin görevlerini sürdürebilmeleri yönünden gereklidir. Bu nedenle, yaptıkları hizmetlerin ve yerel toplumla olan sosyal ilişkilerinin e-belediye sayfalarında yer alması halkın onları takip etmelerine olanak sağlayabilecektir. 7. Sonuç ve Öneriler Bu bildiride; yerel yönetimlerden beklenen bazı hizmetlerin hızlı ve düşük maliyetli bir biçimde sağlanması için kamu yönetiminde modernizasyon niteliği taşıyan ?e-belediye? yaklaşımının; gençlerimiz tarafından bilinme ve kullanılma durum tespiti yapılmaya çalışılmaktadır. Genel olarak gençlerin çoğunluğunun bilgisayar kullandığı ve de e-belediye hizmetinden haberdar oldukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca, e-belediye ile ilişkilendirilen saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, bilgi edinme hakkı gibi kavramların gençler tarafından bilinip benimsenmesi olumlu bir sonuç sayılabilir. Çünkü, dünya ölçeğinde başarılı sayılan yerel yönetimlerin yapısı, ortaklaşa yönetim olarakda bilinen ?yönetişim? yaklaşımını benimsemektedir. Bizim üniversite öğrencilerimizinde katılımcılığı bilip, bunu yerel yönetim hizmeti olarak algılamaları, olumlu bir göstergedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye?nin, bilgi ve iletişim teknolojileri sahipliğini ve kullanımını arttırarak; vatandaş odaklı hizmet dönüşümünü destekleyen ?e-belediye? uygulamalarında başarı sağlayabileceği açıktır. Dolayısıyla; gençlerimizin konu ile ilgili düşüncelerinin bilinmesi de önem taşımaktadır. Bilginin bu denli önem taşıdığı çağımızda, kentsel verilerin güncel olarak dijital ortama yansıması, bireylerin kendilerini o kente daha yakın hissetmelerine ve de, katılımcığın artmasına yol açacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere; e-belediye uygulamalarının sayısı ve başarısı arttıkça aslında sadece teknolojik kullanımda artış yaşanmayacak; aynı zamanda toplumsal yapıda da bir dönüşüm süreci yaşanacaktır. Yerel yönetimlerin verdiği kentsel hizmetlerin takibini yapabilecek halkın, giderek konya olan ilgisinin artışı yerel ve ülke çapındaki kalkınma sürecine olumlu yansıyabilecektir. Bu nedenle, çağdaş yerel yönetim hizmetlerinin uygulanmasında yerel yöneticilerin teşvik edilmesi, konu ile ilgili eğitim, personel vb.. destekler sağlanması, dünyadaki başarılı örneklerle bilgi paylaşımı içerisinde bulunulması olumlu olacaktır. Kaynaklar [1] Balcı, A., Öztürk N.K., Nohutçu A., Çoşkun B., ?Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları?, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2003
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  281.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC