XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkUzaktan Eğitim Eğilimlerini Yerel Okul ve Üniversitelerin İhtiyaçlarına Uyarlamak
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuna Uslu
Org: Gedik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tunauslu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelere-öğrenme, bilgisayar öz yeterliliği, internet endişesi, eğitmenlerin eğitimi
ÖzetBilgi iletişimi araçlarının gelişmesi ve bilişim kanallarının zenginleşmesi, eğitim ve öğretim kurumlarına da hizmet geliştirmeye, sunum için yayılmaya, farklılaşma ve içerik zenginleştirmeye imkân tanıyan bir altyapı sunmaktadır. Bu araştırmada ilk aşamada eğitimde bilgi teknolojilerinin yeri, uzaktan ve mesafeli erişim hizmetlerinde artan rolü incelenmektedir. Yapılan saha çalışmasında ise Marmara Bölgesi?ndeki uzaktan eğitimin kullanıcıları olan öğrenci ve öğretim elemanlarının, bilgisayara ve internete karşı tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Uzaktan eğitim kavramı öğrenci ile öğretmenin fiziksel anlamda aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan yeni nesil eğitim teknolojilerinden olup sanal ortamda bilgi alış verişi yapılmasını sağlar. Ülkemizde de, bilgi teknolojileri aracılığıyla uzaktan lisans ve lisansüstü eğitim verilmekte olup, uzaktan eğitim araçları ve modüllerinin yaygınlaşarak yaşam boyu eğitime altyapı teşkil edeceği bellidir. Ancak uzaktan eğitimin kalitesi, bilgi teknolojisi ile eş güdümlü olmakla beraber, kullanıcıların alacakları verim de bu araçları kullanmaktaki yetkinlikleriyle ilişkilidir. Bulgu ve analizlerimiz sonucunda, bilgisayar kullanan ve/veya bilgisayarla çalışanların endişelerinin azaldığı görülmektedir. Ancak yazılım ve donanım öz yeterliliğinin internet endişesi üzerindeki dolaylı yollardan negatif, doğrudan ise pozitif etkisinin nedeni ileride yapılacak çalışmalarda derinlemesine incelenerek bulguların tartışılması gerekmektedir. Bulgular ışığında, farklı eğitim programlarında da farklı kabiliyetlere yönelik yapı ve içerik tasarımına ihtiyaç olacağı da görülmektedir. Genel olarak, öğretim elemanlarının ise öğrencilere göre yazılım ve donanım konusunda yetkinliklerinin artırılması ve bilgisayar sorunlarını aşacak yöntemlerin aktarılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle uzaktan öğrenmeyle ilgili eğitmenlerin eğitimi konusu önem kazanmaktadır. İnteraktif olarak öğrenim sürecine dahil olan tüm paydaşlar ile sistemin eş güdüleneceği ve bu sürecin bilişsel ergonomi temelli olması gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum nesnel bir yaklaşımdan çok, zamanla öğrenci ve öğretim elemanlarının (program ve modellere doğrudan dahil olduğu oluşturmacı ve tamamlayıcı bir yaklaşımla) birbirlerinin rollerini ve sistemin ihtiyaçlarını anlayarak uzaktan eğitim sisteminin bir parçası olacağı anlamına da gelmektedir. Bu durum sistem tasarımcıları açısından, uzaktan eğitimin sadece yazılım ve donanımla ilişkili bir konu olmadığını, aynı zamanda iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bir altyapı uyarlama projesi niteliğini de taşıdığını göstermektedir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
Dosya  914.65 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC