XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternet ve Demokrasi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gözde Dedeoğlu
Org: -
Country: TR
E-mail: gozdededeoglu_AT_superonline.com
Diğer Yazar(lar)0532-705 27 65
Anahtar Kelimelerİnternet, demokrasi, etkileşim, iletişim özgürlüğü, katılım, eşitlik./ Internet, democracy, interaction, freedom of communication, participation, equality.
Özetİnternet ve demokrasi ilişkisini irdelemek ve sorunsal hususları çözümlemek, içinde bulunduğumuz çağda birey ve toplumun iyiliği için önemli ve gerekli görünmektedir. Yirminci yüzyılın son yıllarında yükselişe geçen İnternet kullanımı, bir taraftan küresel boyutta kitlesel ölçüde iletişimi ve etkileşimi sağlarken, diğer yandan sahip oldukları özelliklerdeki birbirini destekleyici nitelikleri nedeniyle demokrasi kültürü ve demokratik toplum yapısını geliştirmekte ve genişletmektedir. Bu olumlu yöndeki etkilerin yanında İnternet ve demokrasi ilişkisi irdelemesinde sorunsal nitelikli hususlar da gözlenmektedir. Bilginin doğruluğuna yönelik sorunlar, demokrasinin özsel nitelikleri olan ifade özgürlüğü, katılım ve eşitlikle ilgili sorunlar, İnternet?in demokrasi kültürü ve demokratik toplum yapısı üzerindeki olumlu etkilerini azaltan ya da engelleyen başlıca unsurlar olarak görülmektedir. İnternet - demokrasi ilişkisindeki olumlu niteliklerin çoğaltılması ve olumsuz niteliklerin engellenmesi insanlığın ve dünyanın geleceği için büyük önem taşımaktadır. / To analyze the Internet and democracy relationship and to solve the problematic issues seem important and necessary for the well-being of individual and society in the age of we are living in. Internet usage which augmented in the latest years of twentieth century, is enabling the global communication and interaction, has two way supporting attributes and so, is developing and enhancing democracy culture and democratic social structure. In the analysis of Internet-democracy relationship, problematic issues are also observed beside those positive impacts. The problems with accuracy, the problems related with intrinsic features of democracy; freedom of expression, participation and equality seem main items which diminish or impede the positive impacts of Internet on democracy culture and democratic social practice. Expanding positive features of the Internet and impeding the negative ones are of great importance for the future of humanity and the world.
Başlıklar Inet-Bildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  128.13 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC