XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkOrtaokulda Bilişim Dersinde WebQuest Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Handan ÜSTÜN GÜL
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: handanustun_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Esra ERGÜL SÖNMEZ
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esra.ergull_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)5383099088
Anahtar KelimelerE-Eğitim, WebQuest Yöntemi, Web Tabanlı Öğrenme, Akademik Başarı
ÖzetBilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Bu çalışmanın amacı WebQuest yönteminin Ortaokul öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersindeki akademik başarılarına etkisini incelemektir. Bu nedenle 5. sınıf Bilişim Teknolojileri (BT) ve Yazılım Dersi kazanımı olan ?kelime işlemci programını etkili bir şekilde kullanabilme? konusunun öğretiminde WebQuest yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2013- 2014 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde Ankara İli Çankaya İlçesi Rauf Orbay Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 4 hafta süren araştırmaya deney grubunda 25, kontrol grubunda 24 öğrenci olmak üzere toplam 49 öğrenci katılmıştır. 5A sınıfı deney, 5B sınıfı ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Kelime işlemci programı konusunun anlatımına geçilmeden önce her iki sınıfa da ön-test uygulanmıştır. Ön-test sonucunda öğrencilerin ön bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 4 haftalık kelime işlemci programı öğretimi süresince deney grubunda WebQuest yöntemi, kontrol grubuna ise geleneksel anlatım yöntemi uygulanmıştır. 4 haftalık öğretim sonunda her iki gruba da son-test uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları göstermektedir ki; bilişim teknolojisi ve yazılım dersinin WebQuest temelli olarak yürütülmesi, geleneksel sınıf yöntemine göre 5. sınıf öğrencilerinin kelime işlemci programını etkin kullanma konusundaki akademik başarılarını artırmaktadır.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
Dosya  32.75 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC