21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkLise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sinem Fariz
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sinemfariz_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerİnternet, İnternet bağımlılığı, Lise öğrencileri
ÖzetLise Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı İnternet kullanımı Türkiye’de ve tüm dünyada giderek artmaktadır. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda ise özellikle interneti en çok kullanan grup olan ergenlerin desteklenmeye ihtiyacı vardır. Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde internet kullanım amaçlarını ve internet bağımlılığını belirlemek ve bağımlılığının cinsiyet, aile gelir düzeyi, anne ve baba öğrenim durumu, akademik başarı düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında lisede öğrenim görmekte olan 358 (175 kız, 183 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Young (1998) tarafından geliştirilen İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik programıyla analiz edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır.
Başlıklar Çocuklar için Güvenli İnternet
Inet-Bildiri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC