21. "Türkiye'de İnternet" Konferansi

BaşlıkAğ Toplumunda Çeviri Odaklı Demokratik Pratikler
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emine Bogenç Demirel
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emine.bodem_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Zeynep Görgüler
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zeynepsuter_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Deniz Kurmel
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: denkocak_AT_yahoo.fr
Diğer Yazar(lar)zeynepsuter_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerağ toplumu, yeni medya, demokrasi, dijital aktivizm, çevirimiçi topluluklar, çeviri pratikleri, çeviri sosyolojisi
ÖzetAğ Toplumunda Çeviri Odaklı Demokratik Pratikler Prof. Dr. Emine Bogenç Demirel Arş. Gör. Dr. Zeynep Süter Görgüler Arş. Gör. Dr. Deniz Koçak Kurmel Küreselleşme hareketiyle birlikte yirmi birinci yüzyılda, internet tabanlı yeni medya ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, geleneksel toplum modelinin parçalanıp, bölünmesine ve bunun sonucunda ağ tipi yeni bir toplum modelinin (Castells, 2013) inşa edilmesine zemin hazırlamaktadır. İnternet ağına dayalı web 2.0 ortamlarının/uygulamalarının kullanımıyla birlikte ortaya çıkan, bireyin, üretim/tüketim alışkanlıkları, kültürel üretim pratikleri, örgütlenme biçimleri ve bu süreçleri çevreleyen yeni medya etiği kapsamındaki yaklaşımlar yeniden yapılanmaktadır (Binark, Bayraktutan, 2013; Gerbaudo, 2014; Jenkins 2006a, 2006b). Ağ toplumuna ilişkin tüm bu yeni yaklaşımlar, çeviribilim araştırmalarının, disiplinler-arası/-ötesi geçişlilik ekseninde diğer bilimsel alanlar ile kurduğu etkileşime dayalı bilgi üretme sürecini desteklemektedir (Gambier, 2006, 35). Bu çerçevede, çeviri alanının, toplumbilim alanına ilişkin yaklaşımlar örgüsüyle buluşması sonucunda gelişen Çeviri Sosyolojisi yaklaşımı, çeviriyi, toplumsal bir pratik ve uluslararası düzlemde gerçekleşen kültürel değiş-tokuşların itici gücü olarak ele almakta, çeviri pratiğine katılan birey ve kurumlardan oluşan tüm eyleyicilerin, çeviri araştırmalarına dahil edilmesinin zorunluluğuna vurgu yapmaktadır (Heilbron ve Sapiro, 2007, 48). Bu yaklaşımla çeviri pratiğinin toplumsal uzamda gerçekleşen, topluma sunulan ve toplum tarafından alımlanan bir süreç olduğu gerçeği vurgulanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ağ temelli yeni toplumsallıklar, çeviri alanında yaşanan toplumsal dönemeçle birlikte ortaya çıkan dijital açılımın altını çizmektedir. Dijital ortam çeviri uygulamaları kapsamında öne çıkan, katılımcı/paylaşımcı/kolaboratif çeviri 2.0 hareketleri, kullanıcı türevli çeviri içerik üretimi, fan/angaje/aktivist/gönüllü/amatör çevirmen kimlikleri, adhokratik çeviri toplulukları, kitle kaynaklı açık demokratik çeviri hareketleri gibi yeni kavramsallaştırmalar, çevirmenin, söz konusu internet temelli kültürel üretim alanlarını ve süreçlerini nasıl deneyimledikleri üzerine yoğunlaşmaktadır (Demirel Bogenç, Görgüler, 2015; Gambier, 2012; Görgüler, 2016; O’Hagan, 2009, 2011; Pérez-Gonzalez, 2010). Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de, ağ toplumunun dayandırıldığı katılımcı/paylaşımcı demokrasi anlayışı, tartışma kültürü, bilginin herkes tarafından kullanılabilirliği/erişilebilirliği, fırsat eşitliğinin desteklenmesi, ifade/düşünce özgürlüğü, bilgiye erişim hakkı ve bireyin sivilleşmesi gibi temel değerlerin, çeviri pratikleri ve çevirmen kimlikleri üzerinde yarattığı netnografik izdüşümlerini, etik ve deontolojik bir kavrayışla sorgulamaktır. Türkiye’de, internet ağı üzerinde çeviri eylemine odaklanan çok sayıda topluluk bulunmaktadır. Çevrimiçi topluluklar, bireylerin ve kurumların, kolektif aidiyet ve dayanışma duygularını geliştirmelerini sağlayan bir kimlik inşa ve bilinç yükseltme yeri olarak kavramsallaştırılmaktadır (Gerbaudo, 2014). Sosyal medya toplulukları; hukuktan teknolojiye, eğitimden sağlığa kadar uzanan geniş konu yelpazesi çerçevesinde, kullanıcıya, çeviri içeriklerden oluşan açık/erişilebilir veri kaynağı sunmaktadır. Çalışmanın, netnografik çözümlemeye dayalı saha araştırmasında, -açık bilim toplulukları (İnsan Hakları Ortak Platformu, Nefret Söylemi, Evrim Ağacı, Khan Academy Türkiye), -alternatif medya toplulukları (Gaia Sürdürülebilir Yaşam Dergisi, Bianet Barış Kütüphaneciliği), -sosyal paylaşım toplulukları (Zumbara Zaman Kumbarası, Mozilla Türkiye) ve –oyun/video paylaşım toplulukları (Oyun Çevirim, Türk Anime TV) ele alınacaktır. İlk aşamada, ilgili toplulukların arayüzlerine yönelik çeviri ve çevirmen odaklı bir ön okuma gerçekleştirilecektir. Netnografik araştırmanın ikinci aşamada ise, bu gibi toplulukları deneyimleyen amatör/fan/gönüllü çevirmenler ile benimsedikleri hedeflere, motivasyon unsurlarına, çeviri stratejilerine ve etik/deontolojik duruşlarına odaklanan çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, çevrimiçi deneyimler çerçevesinde yükselen çeviri pratiklerinin ve çevirmen kimliklerinin katılımcı demokrasi anlayışının, tartışma kültürünün ve sivil toplum modelinin güçlenmesinde etkin rol oynadıkları belirtilebilmekte midir? Ya da başka bir deyişle, ilgili çevirmenlerin, ağ tipi yeni toplumsal hareketlerin parçası, taşıyıcısı, sürdürücüsü hatta sözcüsü konumunda oldukları söylenebilmekte midir? Tüm bu sorulara aranacak yanıtlar ışığında, internet ağı temelli demokratikleşme yönündeki hareketlerin, Türkiye’de çevrimiçi topluluklar odağında yükselen çeviri pratiği ve çevirmen kimliği üzerindeki olası izleri, Çeviri Sosyolojisi’ne ilişkin yeni yaklaşımlar çerçevesinde, ilişkisel ve (öz)-düşünümsel bir kavrayışla sürülecektir. Kaynakça Binark, Mutlu, Güneş Bayraktutan. 2013. Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Castells, Manuel. 2013. İsyan ve Umut Ağları. İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. 1. bs. çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Demirel Bogenç Emine. 2014. “Çevirinin Bourdieu Sosyolojisiyle Yapılanan Yüzü, Çeviri Sosyolojisi”, Pierre Bourdieu, Cogito, Yapı Kredi Yayınları, sayı 76/Bahar, 402-416. Demirel, B. Emine, Zeynep Görgüler. 2015. Pratique réflexive sur la traduction collaborative en ligne en Turquie. 100% User-made translation. Revue Parallèles. sayı 27, 137-148. Gambier, Yves. 2006. Pour une socio-traduction. Translation Studies at the Interface of Disciplines. ed. Joao Ferreire Duarte, Alexandra Assis Rosa, Teresa Seruya. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company: 29-42. Gerbaudo, Paolo. 2014. Twitler ve Sokaklar. Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği. çev. Osman Akınhay. İstanbul: Agora Kitaplığı. Görgüler, Zeynep. 2016. Yeni Toplumsallıklar Etrafında Yükselen Çeviri Pratikleri: Türkiye’de Tara- Çeviri (Manga) İçeriklerinin Dolaşımı ve Netnografik Çözümlemeler, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Heilbron, Jean, Gisèle Sapiro. 2007. Pour une sociologie de la traduction: bilan et perspectives. Pour une espace de sciences sociales européen. www.espacesse.org/art-257.html. Jenkins, Henry. 2006a. Convergence Culture-Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. Jenkins, Henry. 2006b. Fans, Bloggers and Gamers. Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press. Pérez-González, Luis. 2010. Ad-hocracies of translation activism in the blogosphere: A genealogical case study. Text and Context: Essays on Translation and Interpreting in Honour of Ian Mason. ed. Mona Baker, Maeve Olohan, Maria Calzade Pérez. Manchester: St Jerome Publishing: 259-87. Çevrimiçi Kaynaklar Bianet. [08.09.2016]. Bianet Barış Kütüphaneciliği. http://bianet.org. Gaia Dergi. [08.09.2016]. Sürdürülebilir Yaşam Dergisi. https://gaiadergi.com. İnsan Hakları Ortak Platformu. [08.09.2016]. Barış Çağrısı. http://ihop.org.tr/2007/03/12/yhop- kurumsal. Evrim Ağacı. [08.09.2016]. Biz Kimiz. http://evrimagaci.org/sayfa/. Khan Academy Türkiye. [08.09.2016]. Her şeyi Öğrenebilirsin!. http://khanacademy.org.tr/kategori.asp. Mozilla Türkiye. [08.09.2016]. Daha İyi Bir İnternet İnşa Ediyoruz. https://mozilla.org/tr/. Nefret Söylemi. [08.09.2016]. Amaçlar. http://nefretsoylemi.org/amac_hedefler.asp. Oyun Çevirim. [08.09.2016]. Türkçe Yama. http://oyuncevirim.com. Türk Anime TV. [08.09.2016]. Çeviri-Fansubs. http://turkanime.tv. Zumbara. [08.09.2016]. Zaman Kumbarası. http://zumbara.com.
Başlıklar Bilgi Toplumu
Digital Aktivisim
Inet-Kısabildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC