Paper 62

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (61) overview next (63)

62 - TitleTarımsal Bilişimde Türkiye'nin Yeri
AuthorsKamil Okyay SINDIR, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
PC MemberNo
Contact personKamil Okyay SINDIR, kamil@agr.ege.edu.tr, 532.3631287
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTARIMSAL BİLİŞİMDE TÜRKİYE'NİN YERİ

Özet
Gerek üretim ve verimliliğin, gerekse iç ve dış pazarlarda çiftçimizin rekabet gücünün artırılabilmesi için tarım sektörümüzde ciddi yapısal önlemlerin alınmasının yanısıra bu sektörde ve ayrıca gıda ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde yer alan resmi ve özel bütün kişi, kurum ve kuruluşlar arasında iyi bir koordinasyonun, doğru ve sağlıklı bir bilgi akışının sağlanması da girmekte olduğumuz Bilgi Çağının ve Bilgi Toplumu olmanın bir gereğidir. BT ile Küreselleşme arasında ayrılmaz bir ilişki bulunmaktadır. İletişim giderlerini azaltan BT ve internet, üretim, tüketim ve sermaye piyasalarının küreselleşmesine ve küçük üreticilerin dahi küresel pazarlara çok düşük maliyetlerle çıkabilmelerine olanak sağlamaktadır.
Dünya'da tarım kesiminde BT'nin yaygınlaşmasını önleyen etmenlerin başında çiftçilerin bilgisayar becerilerinin eksikliği gelmektedir. Bunu takiben önem sırasına göre; ekonomik getirisinin olmayacağı kanısı, kullanım zorluğu, teknolojik altyapı eksikliği, yüksek yatırım maliyeti, yetersiz bilgi donanımı, teknoloji korkusu, zaman yetersizliği, eğitim yetersizliği gelmektedir. Gelişmiş bazı ülkelerde tarımda bilgisayar kullanımı ülkemizle kıyaslanmayacak kadar ileri düzeydedir. Örneğin, Almanya’da tüm çiftçiler içerisinde bilgisayar sahibi çiftçi oranı % 44, internet erişimli çiftçilerin oranı ise %32 civarındaolduğu belirtilmektedir. Aynı rakamlar sırasıyla, Danimarka’da %80, %50; İngiltere’de %75, %37.5; Hollanda’da %60, %50’dir. Oysa ülkemizde bu oranın binde hatta onbinde bir'ler düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir.
Alınması gereken önlemlerin başında, tarımsal yapının iyileştirilmesi (arazi toplulaştırması, toprak reformu, veraset kanununda değişiklikler) sayesinde ortalama işletme büyüklüğünün ekonomik düzeye kavuşturulması gerekmekte ve bunu takiben tarımsal destekleme politikalarının ülkemiz gerçeklerine uygun bir şekilde ve düzeyde yapılması ve kooperatif v.b. birlikteliklerin teşviki gelmektedir. Eğitim düzeyi artırılan, desteklenen, teşvik edilen ve gelir düzeyi artan üreticilerin verim ve kalite artışına yönelik olarak yeni teknolojilere yatırım yapması kaçınılmaz olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tarımda enformatik, tarımda bilişim, bilgisayar kullanımı, internet


TURKEY'S CURRENT SITUATION ON AGRICULTURAL INFORMATICS

Abstract
In order to achieve an increase in agricultural production and productivity and competitiveness of agricultural enterprises within both home and foreign markets, not only is necessary to take structural measures but also a strong coordination should be established, the right and timely information should flow between private and governmental agricultural enterprises. This is a necessary step towards being an Information Society within the forthcoming Information Century. There is a strong relation between the Globalization and Information Technology. IT and internet allows firms to reduce communication costs, globalize the production, consumption and financial sectors and let those small scale production enterprises be in global markets with very little costs.
One of the major factors avoiding the adoption of IT in the world is the inability of farmers to use IT. With respect to order of importance, this is followed by; lacking of perception of its economic and other benefits, hardness of use/unfriendliness, lacking of technological infrastructure, high investment costs of technology, insufficient knowledge of technology, fear of technology, lacking of time to spend, lacking of training. The level of computer use in some developed countries is so high compared to Turkey. For example, in Germany percentage of number of farmers possessing computers and having internet access are % 44 and %32 respectively. These figures for some other western countries are; %80 and %50 for Denmark; %75 and %37.5 for England; %60 and %50 for Holland. On the other hand, since there is no reliable figure, it is assumed that these are even less than 0.1% in Turkish Agriculture.
Improvement of the agricultural structure in terms of land consolidation, land reform, change in law of inheritance, etc, is one of the major precautions for the adoption of IT in agriculture. This could then positively affect the economic scale of farms which in turn provides higher level of IT investment possibilities. Some other precautions can be summarized as; appropriate support policies, in terms of incentives, subsidies, credits, etc, raising the educational level of farmers, and suitable policies for multi-farm establishments, such as cooperatives and machinery rings.

Keywords: Informatics in agriculture, information technology, computers in agriculture, internet.
RemarksVII.Turkiye'de Internet Konferansi (inet-tr 2001) dahilinde genelde e-tarim konusunda özelde ise yukarida sunmus oldugum ozet cercevesinde ülkemiz tarimini tartisabilecegimiz bir "TARTISMA ZEMINI" oneriyorum.
Bu mümkün olamaz ise, sunulu bir bildiri ile katilmak arzusundayim.

prev (61) overview next (63)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente