Paper 4

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (3) overview next (5)

4 - Titleİnternet’in Çok Taraflı Yönetimi: Türkiye’deki Politika Yaratma Sürecinin Çağdaşlaşmasına Doğru
AuthorsYaman Akdeniz, University of Leds
PC MemberNo
Contact personYaman Akdeniz, lawya@leeds.ac.uk, 44 113 3435011
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
10. Duzenleyici Kuruluslar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgi ve iletişim teknolojileri ile yasama ilişikisi

İnternet’in küresel, merkezi olmayan ve sınır tanımayan doğası, İnternet’le ilgili sorunlar ve tartışma konularında, devletlerin tek başlarına etkili ve tatmin edici yasal düzenlemeler yapmasını olanaksız kılmaktadır. Bu olgu, devletlerin, teknoloji ve özellikle küresel iletişimdeki gelişmeleri izlemesi, kendi yasal düzenlemeleri ve düşünce ve politika üretme tarzlarına, bu alanlarda ulaşılan sonuçları da yapısal olarak uyarlaması gerektiği anlamına gelmektedir.

Yasama erkinin çağdaş paylaşımı

Yasal düzenlemeler alanında devletin rolü her ne kadar hâlâ hayati öneme ve yönlendirici niteliğe sahip ise de çağın gereği, devletin yasa yapmadan önce “risk çözümlemeleri” yapması, tek başına yasal düzenleme yerine; daha demokratik yaklaşımlara yol açan, “işbirliği”, “koordinasyon”, “danışma”, “birlikte düzenleme” ve “öz-düzenleme” gibi yeni kavramlara daha fazla önem vermesidir. Örneğin, devletlerin acilen yasa/lar yapmak yerine, İnternet’in kullanımından veya İnternet üzerinden çocuk pornografisi gibi belli içeriklere erişilebilmesinden dolayı ortaya çıkan bazı “riskleri” dikkatle değerlendirmesi daha önemlidir. Bu öncelik, aynı zamanda politika sürecinin açık ve saydam olmasını, ilgili tüm tarafların görüşlerinin sürece katılmasını da gerektirmektedir. Yukarıda değinildiği gibi, günümüzde devlet eliyle yasalaştırmanın artık birden çok seçeneği vardır ve bunlar, İnternet’le ilintili politikaların geliştirileceği çağdaş devlet gündemlerinde mutlaka yer almalıdır.

İnternet’i yasallaştırırken çağa uyum...

Bu sunumun amacı, işte bu gelişmelere dikkat çekmek ve Türkiye’de Olumlu İnternet Düzenlemeleri için hükümete öneriler sunmaktır. Bu gelişmelerin bilinmesinde aynı zamanda ilgili tüm taraflar için de yarar olduğu açıktır. “Bu sunum ezcümle şu hususların öncelikle dikkate alınmasını önermektedir:

 Türkiye’de politika oluşturma sürecini “çağdaş” kılmak için acil önlemler almak.
 Bu alandaki politikaların, İnternet’in benzersiz doğası hakkında iyi bilgilendirilmiş ve kendisi de bu teknolojiyi doğrudan kullanan politika oluşturucuları tarafından belirlenmesini sağlamak.
 Bu politikaları, İnternet kullanıcıları, sivil toplum örgütleri, bilimsel çevreler ve İnternet sektörü dahil, ilgili tüm tarafların gerçek katkılarını ve yorumlarını alarak geliştirmek..
 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nin kutsal saydığı temel insan haklarına saygı göstermek.
 Yasama, yargı, veya yürütme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kamu bilgilerine İnternet yoluyla erişimi mümkün kılmak. Bu erişimi, - bu çalışma kaleme alındığı sırada TBMM gündeminde bulunan - İdari Usül ve Bilgi Edinme Kanunu teklifinin, uluslararası standartlara uygunluğunun dikkatle ve yeniden gözden geçirilmesinden sonra yasalaştırılması ile desteklemek. Kamu bilgilerine erişim hakkını da tıpkı “ifade özgürlüğü” gibi, “bilgiye erişim özgürlüğü” başlığı ile Anayasal koruma altına almak.
 Türk vatandaşlarının İnternet’e hızlı ve ucuz erişimini ve böylelikle küresel bilgi toplumuna tümüyle katılmasını sağlamak. Özellikle; okullar, kütüphaneler ve diğer kamu kurumları yoluyla İnternet erişimini politik bir hedef olarak görmek ve gerekli ölçülerde subvansiye etmek. (Avrupa Birliği’nin “E-Avrupa” projesine ek olarak öngördüğü ve Türkiye’yi de kapsamına alan “E-Avrupa+” projesinin “E-Türkiye” Eylem Plânını hayata geçirmek ve çağı yakalamak için hızlanmak, kamu-özel-sivil-yerel işbirliği ile ulusal bir seferberlik ilan etmek.)
 Açık ve saydam bir politika oluşturma süreci sağlamak.
 Düzenlemelere girişmeden önce “risk çözümlemeleri” yapmak, devlet eliyle düzenlemelerin seçeneklerini de gözönünde bulundurmak.
 Türkiye için benimsenen politikaların, Avrupa Birliği’nin bu alanda izlediği politika ile uyumlu olmasına özen göstermek.
 Uluslararası yasal ve politik girişimleri sistemli biçimde izlemek.
 (Avrupa Konseyi, OECD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği dahil, ancak onlarla sınırlı olmaksızın) İnternetle ilgili politikaların geliştirildiği uluslararası forumlarda Türkiye’nin sistemli olarak katılım ve temsilini sağlamak.
Remarks

prev (3) overview next (5)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente