Paper 86

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (85) overview next (87)

86 - TitleE-TİCARETEN M-TİCARETE DOGRU SÜREÇTE Kİ YENİ YANSIMALAR
AuthorsMustafa Alkan, Telekomünikasyon Kurumu
Köksal Özenç, Telekomünikasyon Kurumu
PC MemberNo
Contact personMustafa Alkan, malkan@tk.gov.tr, 0312 5505140
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
3. Mobil Iletisim
Other Main Fields
Abstract + Keywords

Özet
Bilindiği üzere, her geçen gün ilerleme kaydeden telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri birbirlerine çeşitli biçimlerde yakınlaşmakta ve kaynaşmaktadırlar. Mobil telefonda olduğu gibi ses ve veri iletimi, uydu haber yayıncılığı SNG’de (Satellite News Gathering-Uydudan Haber Toplama) olduğu gibi telekomünikasyon ve broadcast (radyo-TV yayını) ya da 3. kuşak teknolojisi olan UMTS’de (Universal Mobile Telecommunication Systems-Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemleri) olduğu gibi mobil ve sabit sistemler birbirleri ile kaynaşmıştır. Ancak bu yakınlaşma sadece yukarıda belirtilen teknolojilerde değil, aynı zamanda günlük hayatımızda kullandığımız video kamera, fotoğraf makinası ve hesap makinası gibi çeşitli araçlar da dahil olmak üzere PDA (Personal Data Assistant-Kişisel Data Yardımcısı), Bluetooth ve Wi-Fi (Wireless Fidelity-Telsiz Sadakati) başlığı altında e-ticaret ve buna bağlı olarak da e-imza uygulamaları çerçevesinde kaynaşmaktadır.

Bu çalışmada; başta AB olmak üzere ETSI (European Telecommunication Standards Institutute-Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü), CEN (European Committe for Standardization-Avrupa Standardizasyon Komitesi), OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development-Ekonomik İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı), ITU (International Telecommunications Union-Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) ve BM gibi dünyadaki çeşitli platformlarda yürütülen çalışmalara çok kısaca bir göz atarak, e-ticaret ve e-imza uygulamalarının ve buna bağlı olarak da m-ticarete ilişkin uygulamaların günümüze ve geleceğe ilişkin etkilerine yönelik degerlendirmeler yapılarak, çeşitli projeksiyonlar çizilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ve gelecekte e-ticaret ve e-imzanın hayatımızın çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılması kaçınılmazdır. Muhtemel bütün uygulamalarda birinci derecede güvenlik boyutu öne çıkacağından ve doğrudan olduğu kadar dolaylı etkileri vasıtasıyla da e-ticaret boyutunun toplumun hemen hemen tüm kesimlerini önemli ölçüde etkileyeceginden bu çalışmada güvenlik boyutu üzerinde önemle durulmuştur. Konu sadece e-ticaret ya da m-ticaret ile sınırlandırılamayacak kadar geniş olduğundan bu çalışmada ayrıca standardizasyon ve regülasyon, konuları da incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca dünya uygulamaları araştırılarak Türkiye persperktifi oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:e-ticaret, m-ticaret, e-imza
Remarks

prev (85) overview next (87)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente