INTERNET'TE TÜ,#199;RKÇE Mi, KiM iSTEMEZ?


Herkes ister

SIcaklIk, YaGIS, kirlilik vb. gibi günlük hava durum bilgilerin= i öGrenmek; =20 Devlet istatistik Ensitüsü'nün raporlarInI incelemek; T= 20;BiTAK'In yayInladIGI bir bilim dergisini okumak; üniversite kitaplIGIndan istediGiniz yay= InI aramak ve ödünç verilmemiSse ayIrtmak; KitapçIya kitap sipar= iSinde bulunmak; yaptIklarI çalISmalrI kamuya duyuran Üniversitelerimiz ya da = araStIrma kurumlarImIzI daha yakIndan tanImak. Evet, bunlar gibi benzeri iletiSim= =20 olanaklarIndan Ulusal Bilgisayar AGI'mIz üzerinden, hem de T= 52;rkçe yararlanmayI kim istemez? =20

Sorunlar

1. "Türkiye'de Internet" KonferansI'dan Türkçe Konusun= da Beklentiler


Sinan Güngör

TU Berlin, Institut für Elektrische Maschinen=20 Sekr. EM4 , Einsteinufer 11 , D-10587 Berlin

guengoer@emserver.ee.tu-berlin.de