INET-TR YAZARLAR İÇİN  1. BAŞVURU ve ÖNERİ GÖNDERME

INET-TR Konferansı kayıt başvuruları ve Bildiri, Seminer (Konferans Sırasında Eğitim Semineri), Panel, Çalışma Grubu önerileri yalnızca http://openconf.inet-tr.org.tr/ adresi aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.

Yazarlarımız http://openconf.inet-tr.org.tr/ adresine öneri tipi (INET-TR Bildiri, INET-TR Kurs, INET-TR Semineri INET-TR Panel, INET-TR Çalıştay) ve önerinin kapsadığı konferans konusu veya konularını ek olarak seçerek öneride bulunabileceklerdir. Öneri gönderilirken tüm alanların doldurulması önem taşımaktadır. Başlığın kısa ve durumu özetler nitelikte (gerekli ise alt başlık kullanılabilir) olması, amaç ve kapsamın çerçevesini çizen metin halinde özet girilmesi, başlığın özetin başında yinelenmesi gerekmektedir.

http://openconf.inet-tr.org.tr/ adresinde başvuru bilgilerini güncellemek, öneriyi yeniden yüklemek mümkündür. Başvuru sırasında yazarlarımız kendilerine ait bir e-posta ve oluşturacakları bir parola ile kayıt olabileceklerdir. Kayıt sırasında, robotlardan korunmak için ekranda gösterilen ve harfler/rakamlardan oluşan kodun da girilmesi gerekmektedir. Kayıt hem ekranda, hem de daha sonra bir e-posta ile doğrulanıp; öneri kayıt numarası, yazar epostasında belirtilecektir. Yazarlarımız parolalarını unutursa, öneri kayıt numarası ve kayıt olunan e-posta adresi ile tekrar parola gönderilmesi istenebilecektir.

  1. ÖNERİ ÇEŞİTLERİ VE SUNUŞ FORMATLARI

    1. BİLDİRİ ÖNERİLERİ

Konferansa bildiri katılımı, tam metin olarak kabul edilecektir. http://openconf.inet-tr.org.tr/ adresine özetle birlikte tam metin yüklenmelidir. Bildiriler, Örnek Bildiri'de (pdf| odt| doc) belirtilen format kullanılarak yazılmalıdır. Tam metni hazır olmayan yazarlarımız başlangıçta geniş bir özet olarak sisteme giriş yapabilir, bildiri gönderme son tarihinden önce de tam metni sisteme girebilirler. Yazarlarımız dilerlerse tam metin bildirilerini daha sonra güncelleyebileceklerdir. Bildiriler hakem sürecinden geçmektedir.

Bildiriler en fazla 8 sayfa olmalıdır. Bildirilere konferans sırasında yaklaşık 30 dakika sunum süresi verilecektir. Tam metni olmayan bildiriler, 3-5 sayfa arasındaki bildiriler ve Hakemlerce önerilen bildiriler Program Kurulu tarafından Kısa Bildiri olarak sınıflandırılabilir. Yazarlar da Kısa Bildiri olarak başvurabilir. Kısa Bildirilere konferans sırasında 10-15 dakika gibi çok daha az bir sunum süresi verilecektir. 

Hakem değerlendirmesi sonunda kabul edilen ve konferansta sunulan bildiriler INET-TR Bildiriler Kitapçığı’nda konferansı takiben basılacaktır. Bildiri önerisi gönderenler, bildirileri kabul edilirse bildirilerini sunmayı taahhüt etmiş sayılırlar. Sunulmayan bildiriler Bildiriler Kitapçığı’nda yer alamayacak, programdan da kaldırılacaktır. Bunu tekrarlayanların daha sonraki önerileri dikkate alınmayacaktır.

Bildiri sunumunda kullanılan görsel malzeme web’ten yayımlanabilecektir. Bu amaçla ilgili malzeme sunum adresine gönderilmelidir. Dosya adı,
bildiri-no.pdf benzeri bir yapıda olmalıdır. Panellerdekiler ise paneladi-kurum.pdf benzeri bir yapıda adlandırılmalıdır. 

Ender hallerde,
 Bildiriler Kitapçığı’na girmeden daha uzun bir bildiri ve/veya destek malzemesi web’ten yayınlanabilir. Bildirino-uzun.pdf benzeri bir adlandırma ile sunum adresine gönderilmelidir. 

    1. SEMİNER ÖNERİLERİ

Seminer, konferans sırasında bir oturum (çeyrek gün), yarım gün, bir gün vs sürecek bir eğitim etkinliğidir.
Seminer önerenler, seminer başlığını, süresini, kapsayacağı alt konuları (örneğin her bir saatte anlatılacak alt konular olarak), eğitim notu dağıtıp dağıtmayacaklarını, azami katılımcı sayısını, varsa yardımcı eğitmenlerin ad, soyad ve temas bilgilerini, eğitim için gerekli donanım/yazılım isterlerini ve bu konuda eğitimin niçin gerektiğini önerilerinde belirtmelidir.

    1. PANEL ÖNERİLERİ

Panel (Açık Oturum) belirli bir konunun esas olarak panelistler tarafından tartışılmasıdır. Panelistlerin sunumlarını/konuşmalarını takiben diğer katılımcıların soruları ve bunlara verilecek cevaplar için yeterli zaman ayrılmalıdır.

Panel önerenler, panel adı, kapsamı, potansiyel katılımcılar, konunun önemi ve niçin tartışılmak istendiği gibi bilgilere ek olarak olası panelistlerin ad, soyad ve kurumlarını da önermelidir.

Panel sunumlarında kullanılan görsel malzeme web’ten yayımlanabilir. İlgili malzeme, dosya adı
paneladi-soyadı.pdf benzeri bir yapıda hazırlanarak, size iletilen sunum adresine gönderilmelidir.

    1. ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİLERİ

Çalışma Grubu (Çalıştay); katılımcıların var olan bilgi birikimlerini kullanarak belirli bir konudaki problem/problemlerin çözümü için ortaya koyacakları organize bir çalışmadır. Çalışma Grubu faaliyetinin bir rapor ya da en azından bir tutanak ile sonlanması beklenir.

Çalışma Grubu önerenler, çalışmanın adı, kapsamı, potansiyel katılımcıların ad, soyad ve kurum bilgileri, konunun önemi, niçin bu konuda çalışılmak istendiği, gerekli yazılım, donanım ve azami katılımcı sayısı gibi bilgileri önerilerinde belirtmelidir.