21. YÜZYILIN ÜNİVERSİTELERİ:İNTERNETLE EĞİTİM
(Geniş Özet)
 
N. Yalabık, Ü.Kızıloğlu, Z. Onay
Enformatik Enstitüsü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Tel:210 3741 Faks:2103745 e-posta: yalabık@ceng.metu.edu.tr
 
Bu bildiride, ' Elektronik Üniversite', 'Sanal Universite', 'On-line Üniversite' ve 'İnternet Üniversitesi' gibi çeşitli adlarla anılan ve üniversite kavramına tümüyle yeni bir anlayış getiren eğitim sisteminden ve İnternetin bu sistemde oynadığı temel rolden sözedilecektir.

Üniversiteler 21. Yüzyılda birbirleriyle rekabette başarılı olmak istiyorlarsa sahip oldukları bilgileri en hızlı yoldan ve 'talebe özel' biçimde sadece kendi öğrencilerine değil, geniş topluluklara ulaştırmak zorundadırlar.Yeryüzünde bilginin ve bu bilgilere ulaşması gerekenlerin hızla artması bunu zorunlu kılmaktadır.Ayrıca tradisyonel hoca-sınıf-ders kavramları da bu doğrultuda bir değişim göstermekte ve bir konu en iyi bir şekilde sadece bir kişiden değil alt konuları en iyi bilen uzmanların bilgilerinin biraraya getirilmesiyle öğrenilmektedir Bir başka deyişle çok değişik mekanlardaki her çesit 'öğrenci' değişik mekanlardaki uzman ve ders konularına ulaşmak istemektedir. Bunu yapmanın günümüzde en geçerli yolunun bilgisayar ağlarına dayalı bir eğitim sistemi geliştirmek olduğu bugün dünyanın en ünlü üniversiteleri tarafından kabul edilmektedir.

Bu bildiride önce 'sanal ders' ve 'sanal üniversite' ve sanal derslerin verilmesinde kullanılan 'asenkron öğrenme' kavramlarına ve bu kavramların İnternetle ilişkilerine açıklık getirilecektir. 'Aktif öğrenme' 'kendi kendine öğrenme' ve 'interaktivite' yöntemlerinin sanal derslerde nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır. Daha sonra bu kavramların öğrenci ve öğretim elemanı boyutlarına değinilecektir.

Bilgisayar ağına dayalı ders hazırlamada ve vermede gerekli araçlar nelerdir? Bu sorunun cevabını yazılım, donanım, insangücü ve eğitim sisteminde yeniden yapılanma gibi alt konulara bölebiliriz. Bildiride bunların tümünden sözedilecektir.

Sanal ders ve sanal üniversitelerin gelişmesiyle eğitim sisteminde meydana gelebilecek olumlu ya da olumsuz faktörler, gerek öğrenci gerek öğretim elemanı bakış açısından irdelenecektir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü, disiplinlerarası araştırma ve eğitimin üniversiteye kazandırılması için yaptığı çalışmaların yanısıra kitlelerin enformatik konusunda eğitilmesinde gerekli strateji ve planların yapılması için YÖK tarafından görevlendirilmiştir. Bu hedefler ile yukarıda anlattığımız uzaktan eğitim yaklaşımları önemli ölçüde kesişmektedir. Asenkron Öğrenme, gerek disiplinlerarası lisansüstü çalışmalar, gerekse eğiticilerin eğitimi için zaman ve mekan sınırlarını kaldırması açısından çok uygun görünmektedir. Bu nedenlerle Enstitüde bu doğrultuda değişik projeler yapılmakta ya da tasarlanmaktadır. Burada bu projelerden de sözedilecektir.

Bildiri bazı asenkron ders örnekleri gösterilerek bitirilecektir.