Acilis Konusmasi
Inet-tr Yurutme Kurulu Adina yapilan Konusma

1 Kasım 2001 Perşembe
INET-TR 2001 Yedinci Türkiye'de Internet Konferansı Açılış Konuşması

Sayın bakanım, sayın milletvekilleri, sayın müsteşarlar, sayın basın mensupları, değerli katılımcılar ve konuklar, Yedinci Türkiye'de Internet Konferansı'na hoşgeldiniz.

Sizlere önce Türkiye'de Internet Konferansları serisinin amaçlarını kısaca sıralamak istiyorum. Bunlar, Türkiye Interneti camiasını bir araya getirmek, Internet'i yaygın bir şekilde tanıtmak, Internet'in toplumun yararına kullanımını tartışmak, Internet'i toplumun gündemine koymak ve Internet'in büyütülebileceği bir ortam yaratmaktır. Özetle, bu konferans, bir ortak akıl platformu ya da bilgi ve deneyim paylaşımı platformu ya da öğrenme ortamı ya da bunların hepsidir.

Kasım 1995'te ilk inet-tr konferansının açılış günü sabahı Bilkent Üniversitesi'ne vardığımda, çeşitli vasıtalardan inip ya da bozkırı yürüyerek geçip gelen yüzlerce kişinin Internet konferansının yapılacağı yeni konser salonuna girer girmez hani Internet nerede Interneti nasıl kullanacağım sorularını dün gibi hatırlıyorum. 1995 ten bu yana 6 yıl geçti, 6 kere toplandık, kimine göre bir arpa boyu yol aldık, kimine göre Internet konusunda çok ilerledik. Bu konferansın sonunda işin neresinde olduğumuzu bir kere daha göreceğiz. Geçen yıla kadar, Türkiye'de Internet Konferansları serisini üniversitelerin sahipliğinde yaptık, sırayla Bilkent Ü., Yeditepe Ü., ODTÜ, İTÜ, Ankara Ü. ve Boğaziçi Ü. bizlere iyi kötü destek oldu. Bu yıldan itibaren üniversite sahipliğinden ayrılan, tüm sektörün temsil edildiği, yani STK'ların, özel sektörün, üniversitelerin birer ortak olduğu, tüm sektörün nabzını tutmaya çalışan bir modeli hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Bu günden itibaren üç gün sürecek olan Yedinci Türkiye'de Internet Konferansı'nda altı paralel oturum halinde toplam 68 oturum var. Bu oturumlarda 72 kısa ve uzun bildiri), 25 teknoloji sunumu, 13 eğitim semineri, 21 panel/çalışma grubu ve forum yapılacak. Bu yıl tüm bildiri önerilerini yer darlığından kabul edemedik, 26 bildiri önerisini red etmek zorunda kaldık, bunların bir bölümü elektronik poster olarak sunulmakta. Bu yıl konferansa yaklaşık 900 kişi webden kayıt oldu, bu rakam geçen yıl zannedersem 550'ydi. Bu yıl konferansa yaklaşık 1500 kişinin katılımını bekliyoruz.

Sponsorlarımız Alcatel, Aycell, CICSO Systems, HP, Nortel Networks/Netaş, Siemens Business Services, Sigortam Net, Superonline ve Türk Telekom'a, destekleyen firmalar Microsoft, Sun Microsystems, Türk Nokta Net ve Vestelnet'e, hizmet sponsorlarımız Aktif Dağıtım, BT Haber, Comnet, Dünya gazetesi, E-week, IT Business, NTVMSNBC, radyo 92.3 ve Açık Radyo ve Bilkom'a, ve destek veren STK'ları olarak BMD, INETD, LKD, TBD, TBV, TESID, TISSAD, TKD, TÜBİSAD, TürkMIA, Tüted, TZV, ÜNAK'a Yürütme Kurulu olarak teşekkürlerimizi iletiriz.

Bizler, bu konferansı düzenleyen kişiler olarak Internet'i nasıl algılıyoruz?

Internet teknolojileri, sanayi devriminde olduğundan daha önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir ve yaşamın tüm boyutlarını; çalışma, üretim, ticaret, iş yapma, eğlence, öğrenme, yönetim biçimlerini köklü olarak değiştirmektedir. Internet'in temsil ettiği değişim, ekonominin yapısını, ülkenin rekabet gücünü, insan gücü gereksinimi profilini, mesleklerin yapısını değiştirmeye başlamıştır.

Birey üretici ve tüketici olarak öne çıkmaya, kol emeğinin yerini üretilen katma değer ve önem açısından beyinsel emek almaya başlamıştır. Bilgi, bilim, teknoloji, Ar-Ge, entellektüel emek öne çıkmaya başlamış ve bir üretim faktörü olarak yerini almıştır.

Bu değişim ile bilim, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sarmal bir şekilde birbirini tetiklemektedir. Internet, bu değişimin taşıyıcısı, hazırlayıcısı, geliştiricisi ve yeni olusmakta olan toplum biçiminin ön modelidir. Bizler, Interneti Türk toplumunun, bu yeni toplum biçimine, bilim, bilgi ve entellektül emeğe dayalı, adına Bilgi Toplumu demeye çalıştığımız bu toplum biçimine götürecek bir katalizör, bir taşıyıcı, fırsat yaratıcısı olarak görüyoruz Bu toplumun matbaa ve sanayi devrimini kaçırdığı gibi İnternetin temsil ettiği devrimi kaçırmaması için tüm gücümüzle bu toplumu uyarmaya, ikna etmeye, harekete geçirmek için çırpınmamız bizim bunu bir yurttaşlık ödevi, bir aydın sorumluğu ve öğretim üyeliğinin görev tanımı içinde algılamamızdandır. Bu devrimi kaçırmanın sonuçları sanayi devrimi kaçırmanın sonuçlarından çok daha vahim olacaktır.

Biz İnterneti, bu toplumu birleştirecek, demokrasiyi güçlendirecek, siyaseti geniş kitlelere yayacak, toplumun yeniden yapılanması ve dünya ile bütünleşmesinde önemli rol oynayacak bir ortam ve mekanizmalar topluluğu olarak görüyoruz.

Dünya ne durumda, nereye gidiyor? Türkiye Ne Durumda?

Gelişmiş ülkelerde ekonomi, devlet yönetimi, kamu hizmetleri, sağlık, eğitim, yaşamın pek çok boyutu, internet ve bilişim teknolojileri üzerine kaymış, bunun sonucunda ekonomide verimlik artışında beklenmeyen iyileşmeler gözlenmiştir. Bu teknolojilerde öne çıkan Israil, Irlanda gibi ülkeler, gelişmişlik düzeyinde sıçrama yapmışlardır.

Bu teknolojilerin stratejik önemini kavramış ülkeler; partiler üstü ulusal politikalar, örgütlenme ve eylem planları ile ülkelerini bu teknolojilerle donatıp, ekonomilerine rekabet yeteneği kazandırmanın mekanizmalarını kurmaktadır.

ABD, Avrupa Birliği, Singapur, Malezya, Kore, Japonya, Macaristan, Romanya, Irlanda Israil gibi çok geniş bir yelpazede ülkeler ciddi ulusal projeler üretmişler ve bu projelerin hayata geçişi sürecine girmişlerdir.

Ülkemizi Avrupa Birliği'nin nereye gittiği daha çok ilgilendirmektedir. Aralık 1999'da, Helsinki'de, Türkiye Avrupa Birliği kuyruğuna girmek için beklerken, Avrupa Birliği E-Avrupa projesini başlatmıştır. Bunun nedenleri: Avrupa Birliği'nin Internet kullanımında ABD'nin gerisinde kaldığını farketmesi, Avrupa'nın rekabet yeteneğini korumak istemesi, daha doğrusu ABD'nin Internet ile artan rekabet gücünü Avrupa'nın yakalamak istemesidir. Süregiden bu devrimsel değişime tüm Avrupa'yı hazırlama girişimi Avrupa Birliği'nde en üst siyasal organ tarafından başlatılmıştır. E-Avrupa girişimi 2002 sonuna kadar olan dönemi kapsayan somut, ölçülebilen hedefleri içerir, TUENA gibi 2010 yılı hedeflerini içermez. Ana sloganı "her bireyi, evi, okulu, işyerini ve devlet dairesini Internete taşımak" olan E-Avrupa girişimi 10 somut başlığı 3 ana grupta toplamıştır: Bunlar, 1- Kolay,ucuz, güvenilir Internet, 2- Insan kaynağına yatırım, 3- Internet kullanımını teşviktir. E-Avrupa+ özetle, E-Avrupa hedeflerinin 2003 sonunda erişilmek üzere Türkiye de dahil aday ülkelere genişletilmiş halidir. Internet'in Türkiye'deki durumunu değerlendirirken temel eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz.
1. Siyasal sahiplenme yeterli değildir.
2. Örgütlenme ve mekanizmalar yeterli değildir, amiyane tabiriyle kafasını gözünü yararak, yani plansız programsız ilerlemeye çalışıyoruz
3. Rekabet ortamı yetersizdir : Telekom özelleştirme tartışmaları satıştan gelecek finansal kaynağa odaklanmıştır, asıl dikkat edilmesi gereken noktalar olan Telekom sektörünün rekabete açılması ve Türk Telekom'un rekabete hazır hale gelmesi gözden kaçırılmıştır, buna bağlı olarak Internet altyapı problemleri doğmuştur.
4. Ciddi bir eğitim problemi ve buna bağlı olarak gerçekten yetişmiş, diplomalı değil, insan gücü açığı vardır.

Ne yapılmalı?


1. Kamu, özel sektör, üniversiteler, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile partiler üstü ulusal politikalar ve saydam, sürekli çalışan mekanizmalar oluşturulmalıdır
2. Tüm ülkenin bilişim ve iletişim alanınında gelişmesini planlayan ve somut ölçülebilir hedefleri içeren, esnek, yılda iki kez gözden geçirilen, oluşturulması ve izlenmesi saydam ve katılımcı olan ulusal eylem planı yapılmalıdır.
3. Ülke olarak bilim, teknoloji ve özellikle bilişim teknolojisi üretmek zorundayız. Bunun için eğitim sistemi ve üniversiteleri, devlet yönetimini ve kültürel alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz.
4. İletişim hizmetlerinde rekabeti sağlamak, rekabet süreçlerini hızlandırmak ve fiyatları düşürmek için bakanlıklar, Telekomünikasyon Kurulu ve Rekabet Kurulu işbirliği yapmalıdır. Fiyatların düşürülmesi ortak altyapı üzerinden yaratılan katma değerin artırılması açısından çok önemlidir.
5. Tüm dünya, vatandaşlarını bilişim kültürü ve internetle tanıştırmayı, bu teknolojilerde yetenek kazandırmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda, okulları internete taşımak hedefinin sadece benimsenmesi yetmez, işin gerçekten yapılması, kamu, özel sektör ve STK'lar tarafından bu hedefin hızla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
6. Kamu'nun Internet'e taşınması, bir ana plan kapsamında, saydam, katılımcı süreçler ile koordineli biçimde hayata geçirilmelidir.
7. Bilgi ve iletişim teknolojileri insan gücü eğitiminde radikal kararlar alınmalıdır.
8. Internet, katılımcı demokrasi, saydamlık, toplumsal denetim, topluma hesap verme alanlarında ülkemizde kullanılmalıdır.

Sözlerimi burada bitirirken, ülkemizin bulunduğu bu kritik dönemde tüm katılımcıların bu konferansa olumlu katkılarının olmasını ve bu konferanstaki sunumlardan ve tartışmalardan yararlanmasını bekliyoruz. Konferansın E-Türkiye hayalinin gerçekleşmesinde önemli bir aşamayı temsil etmesini diliyoruz.

INET-TR 2001 Yürütme Kurulu adına, Prof. Dr. M. Ufuk Çağlayan


ANA SAYFA | E-MAIL